Więzienie za długi. Za jakie długi można stracić wolność?
akredo.plZadłużeniaWięzienie za długi. Za jakie długi można stracić wolność?

Więzienie za długi. Za jakie długi można stracić wolność?

Obawiasz się, że Twoje długi doprowadzą Cię do więzienia? Nie martw się! W Polsce do więzienia za długi trafia się tylko w nielicznych przypadkach, które dokładnie określa Kodeks karny! Sprawdź jakich czynów dotyczy kara pozbawienia wolności i śpij spokojnie!

Aneta Sarnawska
Aneta Sarnawska, 25.11.2022 r

Za jakie długi można zostać pozbawionym wolności?

Kara więzienia za długi jest stosowana wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, opisanych przez konkretne artykuły Kodeksu karnego.

Do więzienia za długi można trafić za:

  • unikanie egzekucji komorniczej np. przez ukrywanie majątku - z art. 300 Kodeksu karnego, kara więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat,
  • oszustwa i wyłudzenia finansowe np. wyłudzenie pożyczki na fałszywe dane - z art. 297 Kodeksu karnego, kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat,
  • niepłacenie alimentów - z art. 209 Kodeksu karnego, kara pozbawienia wolności do 2 lat,
  • niepłacenie podatków - z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, kara pozbawienia wolności do roku,
  • niezapłacenie grzywny - z art. 25 Kodeksu wykroczeń, kara zastępczego aresztu do 30 dni.

Nie trafimy do więzienia tylko za niespłacanie długów z powodu trudnej sytuacji finansowej. Prawo obowiązujące w Polsce nie przewiduje kary pozbawienia wolności za niespłacanie kredytów czy pożyczek.

Więzienie za ukrywanie majątku przed komornikiem lub wyzbywanie się majątku

Zgodnie z art. 300 [Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela] Kodeksu karnego, każda osoba, która stosując oszustwa unika egzekucji komorniczej przez: usunięcie, ukrycie, sprzedaż, darowiznę, zniszczenie, usunięcie znaków zajęcia przez co rzeczywiście lub pozornie zmniejsza swój majątek podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 8 lat.

Maksymalny wymiar kary jest zależny od charakteru czynu:

  • za ukrywanie lub wyzbywanie się majątku w przypadku grożącej niewypłacalności lub upadłości - kara więzienia do 3 lat,
  • za ukrywanie lub wyzbywanie się majątku w celu utrudnienia lub udaremnienia wykonanie tytułu wykonawczego - kara więzienia do 5 lat,
  • za popełnienie wyżej wymienionych czynów w celu uniknięcia odpowiedzialności wobec kilku wierzycieli - kara więzienia do 8 lat.

Więzienie za oszustwa i wyłudzenia finansowe

Zgodnie z art. 297 [Wyłudzenie kredytu] Kodeksu karnego każda osoba, która dopuści się oszustwa w celu otrzymania kredytu bądź pożyczki, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Kodeks karny jako oszustwo traktuje wszelkie próby przedstawienia lub poświadczenia nieprawdy np. złożenie wniosku na fałszywe dane osobowe, oszustwo w oświadczeniu finansowym, wyłudzenie kredytu na cudze dane osobowe, korzystanie z podrobionych dokumentów w celu uzyskania finansowania czy złożenie pisemnego oświadczenia poświadczającego nieprawdę.

Więzienie za uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego

Zgodnie z art. 209 [Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego] Kodeksu karnego osoba, która nie płaci alimentów przez okres co najmniej 3 miesięcy lub zalega ze spłatą alimentów na kwotę o równowartości 3 świadczeń okresowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli, niepłacenie alimentów naraża osobę uprawnioną ryzyko niezaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, maksymalna kara wzrasta do 2 lat pozbawienia wolności.

Kary za wyżej określone czyny można łatwo uniknąć, jeśli podejrzany w 30 dni od pierwszego przesłuchania ureguluje zaległości w płaceniu świadczeń.

Więzienie za długi podatkowe

Zgodnie z art. 54 [Uchylanie się od opodatkowania] Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uchyla się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, w celu uniknięcia opodatkowania lub zmniejszenia wysokości podatku, podlega grzywnie do 720 stawek dziennych (od 1003,30 zł do 28 895 040 zł) albo karze pozbawienia wolności do roku, albo obu tym karom łącznie.

Jeśli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości - sąd stosuje tylko karę grzywny. Jeśli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu (15 050 zł) - sąd stosuje tylko karę za wykroczenie skarbowe - min. 301 zł kary.

Wysokość kary zarówno w kwestii grzywny i ograniczenia wolności jest decyzją sądu. Sąd może zarządzić o znacznie wyższym wymiarze kary, w przypadku gdy oszustwo podatkowe było umyślne, celowe i naraża Skarb Państwa na wysokie straty.

Więzienie za nieuregulowanie grzywny

Zgodnie z art. 25 [Zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną lub zastępczą karę aresztu] Kodeksu wykroczeń, każda osoba, na którą została nałożona kara grzywny, ale jej egzekucja była nieskuteczna, może ubiegać się o zamianę grzywny na prace społeczne lub zastępczą karę aresztu, maksymalnie do 30 dni.

Sąd stosuje karę aresztu w przypadkach, gdy:

  • ukarany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej albo uchyla się od jej wykonania,
  • zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

Sąd przyjmuje, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny grzywnie od 20 do 150 złotych. Maksymalny czas aresztu nie może przekraczać 30 dni.

Jaka kara grozi za długi?

W kwestii pozbawienia wolności, najwyższa kara jaka grozi dłużnikowi - od 3 miesięcy do 5 lat więzienia- dotyczy oszustw związanych z wyłudzeniami finansowymi i ukrywaniem majątku przed komornikiem. Jeszcze większy wymiar kary dotyczy dłużników wobec wielu wierzycieli: od 6 miesięcy do 8 lat kary więzienia.

Kara pozbawienia wolności jest stosowana w ostateczności wobec zatwardziałych dłużników, którzy świadomie dokonują oszustw, wprowadzając kredytodawców w błąd, zatajają prawdę i starają się uniknąć odpowiedzialności wobec wierzycieli.

Więzienie za długi - podsumowanie

Aby trafić do więzienia za długi konieczny jest upór w zadłużeniu i dodatkowo dokonanie czynów karalnych z kodeksu karnego lub kodeksu karnego skarbowego.

Samo posiadanie długów z pożyczek czy kredytów nie jest karane więzieniem! Jeśli jednak występują przesłanki świadczące na oszustwa związane z uzyskaniem pożyczki, oszustwa na tle podatkowym lub związanych ze świadczeniami alimentacyjnymi, należy liczyć się z takim wymiarem kary.

 

Często zadawane pytania

Czy za niepłacenie rat kredytu lub pożyczki można trafić do więzienia?
Nie, nie trafisz do więzienia za długi z pożyczki czy kredytu, jeśli nie dopuścisz się oszustwa przy wnioskowaniu oraz przy egzekucji komorniczej. Kara więzienia obejmuje czyny karalne opisane w kodeksie karnym.
Czy komornik może zamienić dług na karę pozbawienia wolności?
Nie, komornik wykonuje decyzję sądu. Jeśli jednak oszukasz komornika w sposób opisany w art. 300 KK, sąd może zastosować karę pozbawienia wolności do nawet 8 lat.
Czy policja szuka za długi?
Nie, policja nie szuka dłużników. Policjant asystuje komornikowi w niektórych czynnościach, jednak tylko ze względów bezpieczeństwa. Szukaniem dłużników zajmują się windykatorzy i komornicy.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Zadaj pytanie