Akredo Sp. z o. o. [email protected] 0.00
ul. Postępu 14 Warszawa Mazowieckie 02-676 Polska
facebook linkedin youtube google plus

Polityka prywatności

Akredo dba o bezpieczeństwo oraz prywatność Państwa danych osobowych. W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wskazanego treścią postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która w szczegółowy sposób wyjaśnia m.in., w jaki sposób Akredo zbiera i korzysta z Państwa danych osobowych, jakie prawa przysługują Państwu jako osobom, których dane
dotyczą, a także informuje o sposobie, w jaki można te prawa wykonywać.

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akredo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 14, NIP: 5252534867, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000427143 prowadząca serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.akredo.pl
 2. Akredo biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności Klientów/Użytkowników o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Definicje użyte w niniejszej Polityce są zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie strony internetowej www.akredo.pl.
 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest w sposób określony w Rozdziale VI pkt 3 niniejszej Polityki.

II. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Akredo

 1. Akredo pozyskuje i przetwarza dane osobowe podane przez Klientów w formularzach kontaktowych I wiadomościach e-mail takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu i e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytania składane przez Klientów.
 2. Akredo pozyskuje i przetwarza podane przez Użytkowników w Formularzu i Wniosku dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług wynikających z Regulaminu to jest takie dane jak: imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, imiona rodziców, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, ID, IP, numer telefonu, adres e-mail, seria i numer dowodu osobistego, stan cywilny, numer rachunku bankowego, wykształcenie, adres zamieszkania, adres do korespondencji, miejsce zatrudnienia, dochód i jego źródła i stanu zobowiązań,
 3. Oprócz danych wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej Akredo przetwarza dane osobowe pozyskane w trakcie procesu świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z aktywnością Klientów i Użytkowników w Serwisie to jest takie dane jak: informacje o urządzeniu, z którego korzysta Klient/Użytkownik, systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, adres IP, z którego łączy się Klient/Użytkownik, informacje o lokalizacji, czas reakcji użytkownika na stronie internetowej, dane zapisywane za pomocą technologii Cookies. Informacje te rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz w celach diagnostycznych i statystycznych. Ponadto, mogą być wykorzystane w celu oceny działania strony internetowej Spółki i jej udoskonalania.
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych może się różnić w zależności od Produktu i wymogów Pożyczkodawcy.

III. Cele i podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych:

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w ramach funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Usług oferowanych przez Akredo.
 2. Podstawy przetwarzania danych, cele i okres przez jaki Akredo będzie przetwarzać Państwa dane osobowe określone zostały w tabeli przedstawionej poniżej:
  Podstawa Cel Okres przetwarzania
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO Akredo przetwarza Państwa dane osobowe w celu: prawidłowego świadczenia Usług oferowanych przez Akredo, które to usługi wymagają weryfikacji Państwa tożsamości i pozyskania informacji o Państwa zobowiązaniach finansowych zaprezentowania Państwu treści reklamowych i marketingowych dotyczących Usług oferowanych przez Akredo I Produktów oferowanych przez Pożyczkodawców przekazania Państwa Wniosku wybranemu Pożyczkodawcy. Akredo przetwarza Państwa dane do czasu odwołania zgody.

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  1. Akredo przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

  2. wykonywania zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług (“Regulaminu”) lub

  3. podjęcia działań na Państwa żądanie to jest udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

  Akredo przetwarza Państwa dane przez okres trwania umowy o świadczenie usług lub czas niezbędny do podjęcia działań na Państwa żądanie (udzielenie odpowiedzi na pytania).

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Akredo przetwarza Państwa dane osobowe w celu obsługi zapytań pochodzących od organów ścigania, sądów i organów nadzoru Akredo przetwarza Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  Akredo przetwarza Państwa dane osobowe w celu: obsługi reklamacji I ochrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami związanymi z Usługami świadczonymi przez Akredo
  zapobiegania przestępstwom, w szczególności oszustwom I wyłudzeniom I próbom naruszenia integralności Serwisu, polepszenia jakości oferowanych Usług poprzez analizę informacji o działaniach podejmowanych w Serwisie przez Klientów i Użytkowników
  Akredo przetwarza Państwa dane osobowe do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
 3.  Akredo przetwarza dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 4. Akredo informuje, iż odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dalsze świadczenie Usług.

IV. Przekazywanie danych osobowych i odbiorcy danych

 1. Akredo w związku z charakterem świadczonych Usług przekazuje dane osobowe Użytkowników podmiotom wspierającym działalność Akredo, w celu prawidłowego wykonywania Usług lub na podstawie przepisów prawa
  powszechnie obowiązującego, w szczególności zaś:
  a. Instytucjom przetwarzającym dane o Państwa zobowiązaniach finansowych. Listę instytucji znajdziesz tutaj.
  b. Podmiotom dostarczającym usługi umożliwiające weryfikację i potwierdzenie Państwa tożsamości. Listę podmiotów znajdziesz tutaj.
  c. Pożyczkodawcom, których dotyczą oferty prezentowane w Serwisie, w szczególności zaś Pożyczkodawcy do którego Użytkownik kieruje Wniosek. Listę Pożyczkodawców znajdziesz tutaj.
  d. Organom ścigania, sądom i organom nadzoru uprawnionym z mocy prawa
 2. Akredo w celu wykonywania usług będzie powierzał Państwa dane osobowe upoważnionym pracownikom i współpracownikom, jak również podmiotom przetwarzającym wykonującym na zlecenie Akredo czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i wysokiej jakości świadczonych Usług.

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie:

 1. Akredo będzie w oparciu o podane przez Państwo dane osobowe dokonywać profilowania danych Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług określonych w Regulaminie.
 2. Profilowanie polegać będzie na:
  a. korzystaniu ze zautomatyzowanych procesów oceny wiarygodności kredytowej i weryfikacji tożsamości,
  b. Korzystaniu ze zautomatyzowanych procesów analizy Produktów Pożyczkodawców w celu dobrania optymalnego Produktu i przygotowania oferty.
  c. Weryfikowaniu informacji podawanych przez Użytkowników w bazach zewnętrznych celem zapobiegania próbom oszustwa i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu
  d. Wykorzystywaniu plików Cookies w celach marketingowych
 3. Akredo w skutek profilowania może podejmować zautomatyzowane decyzje, nie tylko o braku możliwości przedstawienia oferty lecz również co do wytypowania Klientów/Użytkowników, którzy mogą być zainteresowani w przyszłości Usługami oferowanymi przez Akredo lub Produktami Pożyczkodawców i wobec których Akredo prowadzić będzie akcje marketingowe.

VI. Uprawnienia Klientów i Użytkowników:

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
  a. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na zgodzie Klienta/Użytkownika, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
  b. dostępu do swoich danych osobowych;
  c. żądania przeniesienia danych osobowych
  d. żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa;
  e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Akredo.
  f. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
  g. wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do przeglądania oraz modyfikacji treści swoich danych osobowych w każdej chwili za pośrednictwem swojego Konta zarejestrowanego w Serwisie.
 3. Określone powyżej uprawnienia Klient (Użytkownik) realizuje poprzez przekazanie oświadczenia woli zawierającego co najmniej dane pozwalające zidentyfikować Klienta/Użytkownika takie jak: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, numer telefonu oraz treść oświadczenia:
  a. pisemnie na adres ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa
  b. na udostępniony adres e-mail [email protected]
  c. podczas rozmowy z Call Center, które dostępne jest pod numerem telefonu 22 27 07 300
 4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z który można się skontaktować:
  a. pisemnie na adres ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa
  b. na udostępniony adres e-mail [email protected]

VII. Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzn. ciasteczka) są plikami tekstowymi, które zapisywane są w pamięci urządzenia końcowego Klientów i Użytkownika Serwisu.
 2. Pliki Cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Klienta/Użytkownika
 3. Pliki Cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie oraz konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
 4. Pliki Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
 5. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies są przetwarzane w celach:
  a. statycznych i analitycznych tj. umożliwiających Administratorowi zapoznanie się ze sposobem z jakim Użytkownicy korzystają z Serwisu,ydostosowania treści Serwisu do preferencji Użytkowników poprzez zapamiętanie dokonanych przez Użytkownika wyborów oraz umożliwiające identyfikację Użytkownika,
  b. remarketingowym, tj. polegającym na zdefiniowaniu wzorów zachowań oraz komunikatów, które umożliwią reklamie Administratora lub podmiotów współpracujących, w tym sieci reklamowej Google na wyświetlaniu Użytkowniku reklam w serwisach zewnętrznych,
  c. usprawnienia usług udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu;
  d. marketingowych, w tym profilowania i analizy danych
 6. Akredo w ramach Serwisu stosuje pliki cookies o charakterze:
  a. sesyjnym, tj. przechowywane w pamięci urządzenie końcowe do czasu zamknięcia przeglądarki Klienta/Użytkownika. Niewyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies o tym charakterze może uniemożliwić Klientowi/Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcji Serwisu,
  b. stałym, tj. takie, które przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego przez określony przez Administratora czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika,
  c. zewnętrznym, tj. należące do podmiotów zewnętrznych tj. takie, które pochodzą od firm podmiotów współpracujących z Administratorem i mające na celu działalność reklamową oraz informacyjną (“analityczną”).
 7. Klient/Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia przeglądarki i wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies, bądź usunąć te, które zostały zapisane w pamięci urządzenia końcowego poprzez wyczyszczenie danych przeglądarki internetowej.
 8. Administrator oświadcza, iż ograniczenie zapisywania plików cookies w pamięci urządzenia końcowego podczas korzystania z Usług Akredo może powodować niemożność korzystania z Serwisu w pełnym zakresie.
 9. Więcej informacji o plikach cookie i podobnych technologiach znajdą Państwo na stronie internetowej: http://wszystkoociasteczkach.pl.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Polityki Prywatności stosuje się przepisy RODO.
 2. Akredo jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności w razie:
  a.
  wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa dotyczących Usług świadczonych przez Akredo,
  b. konieczności wprowadzenia nowych lub zmodyfikowania dotychczasowych funkcjonalności Serwisu,
 3. Akredo powiadomi Klientów i Użytkownik o każdorazowej zmianie Polityki przesyłając stosowną informację na adres e-mail podany przez Użytkownika lub poprzez przekazanie informacji za pośrednictwem Serwisu.
 4. Polityka prywatności weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.
Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]