Akredo Sp. z o. o. [email protected] 0.00
ul. Postępu 14 Warszawa Mazowieckie 02-676 Polska
facebook linkedin youtube google plus

Regulamin

Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.akredo.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem.

I. DEFINICJE

1.1. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą w treści Regulaminu mają znaczenia nadane im poniżej:
Administrator oznacza Akredo lub osoby upoważnione przez Akredo do obsługi Klienta i Użytkownika w ramach Serwisu;
Akredo oznacza Akredo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000427143;
Call Center oznacza pracownika lub współpracownika Akredo, który za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informuje Klientów I Użytkowników o Usługach oferowanych przez Akredo;
Dzień Roboczy oznacza dowolny dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem niedziel i świąt;
Formularz oznacza udostępniany w Serwisie kwestionariusz umożliwiający Klientowi podanie danych osobowych i udzielenie zgód niezbędnych do uzyskania ofert, założenia Konta i uzyskanie pełnego dostępu do Usług oferowanych przez Akredo;
Klient Oznacza osobę, która zwróci się do Akredo o udzielenie informacji o oferowanych Usługach a która nie złożyła Formularza;
Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
Konto oznacza wszelkie oznacza indywidualne konto w Serwisie o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, udostępnione Użytkownikom po dokonaniu rejestracji w Serwisie I umożliwiające pełny dostęp do Usług oferowanych przez Akredo;
Polityka Prywatności oznacza dokument dostępny w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”;
Pożyczkodawca oznacza banki i instytucje pożyczkowe z którymi współpracuje Akredo, będące kredytodawcami w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy o kredycie konsumenckim (tj. z dnia 16 maja 2019 r.; Dz.U. z 2019 r., poz. 1083 ze zm.);
Produkt kredyt lub pożyczka udzielana Użytkownikowi przez Partnera Akredo;
Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Strony Internetowej Akredo.pl;
RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Serwis oznacza serwis internetowy Akredo dostępny na pod adresem URL: www.akredo.pl;
Umowa o Produkt umowa o kredyt lub pożyczkę zawarta pomiędzy Partnerem i Użytkownikiem dzięki Wnioskowi złożonemu za pośrednictwem Systemu regulująca warunki, na jakich Partner udziela kredytu lub pożyczki Użytkownikowi.
Usługi oznacza wszelkie czynności podejmowane przez Akredo dla Klientów i Użytkowników;
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oznacza ustawę świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. 2020 r. poz. 344 ze zm.);
Ustawa o kredycie konsumenckim oznacza ustawę o kredycie konsumenckim (tj. z dnia 16 maja 2019 r. ; Dz.U. z 2019 r. poz. 1083 ze zm.);
Ustawa o prawie autorskim oznacza ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r.; Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.);
Ustawa Prawo bankowe ustawa Prawo bankowe (tj. z dnia 8 października 2020 r.; Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.);
Ustawa Prawo telekomunikacyjne ustawa Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.);
Użytkownik oznacza osobę korzystającą z Usług Akredo, która zaakceptowała Regulamin I złożyła Formularz za pośrednictwem Serwisu
Wniosek udostępniany Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu formularz umożliwiający złożenie wniosku o Produkt

II. Postanowienia wstępne

 1. Akceptacja Regulaminu za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 2. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa:
  a) rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Akredo drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem Serwisu,
  b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Akredo
  c) obowiązki ciążące na Klientach I Użytkownikach w związku z korzystaniem z Serwisu
  d) warunki zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (“Regulaminu”),
  e) tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Serwisu.
 4. Właścicielem i administratorem Platformy jest Akredo.
 5. Akredo jest pośrednikiem kredytowym w rozumieniu art. 5 pkt 3) Ustawy o kredycie konsumenckim.
 6. Akredo świadczy usługi pośrednictwa kredytowego, w szczególności wykonuje czynności faktyczne związane z przygotowaniem Wniosku, zebraniem zgód i oświadczeń niezbędnych do przygotowania Umowy o Produkt.
 7. Oferty prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, są to wstępne decyzje Pożyczkodawców, które nie mają charakteru wiążącego.
 8. Ostateczna decyzja o udzieleniu Państwu Produktu, końcowa ocena zdolności kredytowej należy do wyłącznej gestii Pożyczkodawców. Akredo nie odpowiada za decyzje podjęte przez Pożyczkodawców.
 9. Użytkownik nie ponosi opłat za korzystanie z Usług. Z tytułu świadczonych usług pośrednictwa kredytowego Akredo otrzymuje wynagrodzenie od Pożyczkodawców.
 10. Akredo przetwarza dane osobowe Klientów I Użytkowników zgodnie z wymogami RODO, na zasadach określonych w Polityce prywatności, która udostępniana jest Klientom w Formularzu i bezpośrednio w Serwisie.
 11. Akredo informuje, iż na podstawie udzielonej przez Użytkowników zgody będzie przekazywał dane osobowe Użytkowników Pożyczkodawcom zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności. Pożyczkodawcy to samodzielni administratorzy danych, którzy są wyłącznie odpowiedzialni za legalność przetwarzania oraz zabezpieczenie otrzymanych danych osobowych Użytkowników. W kwestii przetwarzania danych przez Pożyczkodawców, prosimy o zapoznanie się z ich politykami i regulaminami. Akredo nie odpowiada za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez Pożyczkodawców.

III. Rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Akredo. Warunki świadczenia Usług.

 1. Akredo świadczy szerokie spektrum Usług, których zakres jest zróżnicowany dla Klientów i Użytkowników.
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Użytkownik, który zaakceptował niniejszy Regulamin, Politykę prywatności Akredo i założył Konto, ma możliwość:
  a) dostępu do Konta Użytkownika,
  b) zarządzania danymi osobowymi i adresowymi podanymi w Koncie Użytkownika,
  c) wypełnienie i wysłanie Formularza umożliwiającego uzyskanie oferty
  d) porównania ofert zebranych w Serwisie
  e) złożenie Wniosku o Produkt,
  f) uzyskania informacji o statusie Wniosku, w tym o dodatkowych dokumentach jakie Użytkownik zobowiązany jest złożyć Pożyczkodawcy
  g) otrzymywania powiadomień o otrzymanych ofertach oraz o statusie Wniosku
  h) otrzymywania informacji handlowych lub materiałów o charakterze marketingowo-promocyjnym Akredo lub Pożyczkodawców,
 4. Dane osobowe podane w Formularzu i Wniosku muszą być kompletne, prawidłowe I aktualne by możliwe było skorzystanie z Usługi.
 5. Akredo w oparciu o dane osobowe podane przez Użytkownika w Formularzu oraz w oparciu o posiadaną wiedzę I dostępne narzędzia dokona analizy danych osobowych Użytkownika w celu przekazania danych najbardziej odpowiednim Pożyczkodawcom.
 6. Tożsamość Użytkownika, który uzupełni Formularz i Wniosek podlega weryfikacji. Dane potwierdzające tożsamość Użytkownika mogą być weryfikowane przez Akredo i/lub Pożyczkodawców, za pomocą dostępnych funkcjonalności Platformy.
 7. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do tożsamości Użytkownika ustalonych w wyniku procesu weryfikacji, Akredo może przeprowadzić dodatkową weryfikację, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 8. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od złożenia Wniosku przed zakończeniem jego wypełnienia, w razie wystąpienia oczywistych błędów pisarskich w Formularzu lub we Wniosku, jak też w razie wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających wysłanie Formularza lub Wniosku Akredo może skontaktować się z Klientem/Użytkownikiem w celu udzielenia mu niezbędnego wsparcia technicznego.
 9. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jeden Wniosek aktywny w danym momencie.
 10. Klient, który nie zaakceptuje Regulaminu i nie założy Konta ma możliwość uzyskania ogólnych informacji o działalności Akredo, Usługach oferowanych przez Akredo, Pożyczkodawcach i Produktach oferowanych przez Pożyczkodawców poprzez:
  a) wysłanie zapytania za pomocą udostępnionego w Serwisie w zakładce Kontakt formularza kontaktowego po udzieleniu przez Klienta niezbędnych zgód,
  b) wysłanie zapytania na udostępniony adres e-mail Akredo [email protected]
  c) kontakt z Call Center pod numerem telefonu 22 27 07 300
 11. Zapytanie powinno zawierać co najmniej dane pozwalające zidentyfikować Klienta/Użytkownika takie jak: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, numer telefonu oraz treść zapytania. Akredo udziela odpowiedzi niezwłocznie. W razie złożenia przez Klienta zapytania za pomocą udostępnionego w serwisie formularza kontaktowego Akredo udzieli odpowiedzi wybranym przez Klienta kanałem komunikacji.
 12. Call Center Akredo jest dostępne w Dni robocze w godzinach od 9 do 17.
 13. Wszystkie Usługi świadczone dla Klientów są dostępne również dla Użytkowników.

IV. Rejestracja Konta. Wymagania techniczne Serwisu.

 1. Rejestracja Konta w Serwisie jest czynnością dokonywaną poprzez:
  a) podanie w Formularzu kompletu wymaganych danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego,
  b) udzielenie niezbędnych zgód oraz złożenie odpowiednich oświadczeń wskazanych w Formularzu,
  c) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności Akredo,
  d) wprowadzenie poprawnego hasła, które Akredo wyśle Klientowi na podany numer telefonu, niezwłocznie po wysłaniu Formularza.
 2. Po zakończeniu rejestracji Użytkownik może zalogować się do swoje Konta w dowolnym momencie. Każdorazowe logowanie się Użytkownika do Platformy wymaga użycia prawidłowego adresu e-mail oraz hasła.
 3. Użytkownik aby móc korzystać z Serwisu musi posiadać:
  a) jeden z wymienionych poniżej systemów operacyjnych:
  • Microsoft Windows
  • Apple macOS
  • Linux
  • Apple iOS
  • Android
  b) jedną z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych obsługującą pliki typu cookie oraz javascript:
  • Google Chrome w wersji 59+,
  • Apple Safari w wersji 10+,
  • Mozilla Firefox w wersji 54+,
  c) dostęp do ogólnodostępnej sieci Internet,
  d) aktywny i poprawnie skonfigurowany adres e-mail
  e) aktywny numer telefonu komórkowego
  f) własny, dostępny numer rachunku bankowego
 4. Użytkownik powinien również w celu bezpiecznego i prawidłowego korzystania z Serwisu posiadać aktualne oprogramowanie antywirusowe.
 5. Akredo zapewnia Klientom i Użytkownikom możliwość kontaktu z Call Center za pośrednictwem dowolnego operatora telekomunikacyjnego świadczącego na terenie Rzeczypospolitej Polski usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy prawo telekomunikacyjne. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów. Wszystkie połączenia telefoniczne z Call Center są nagrywane.
 6. Akredo zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw w dostępie do Serwisu I do Usług z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na konserwację oraz prace modernizacyjne albo problemy techniczne. W przypadku problemów technicznych, Akredo zobowiązuje się rozwiązać je w terminie możliwie najkrótszym.
 7. Akredo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu, jednak jak w każdym systemie informatycznym mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Akredo stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 8. Akredo będzie informował Użytkowników o wszystkich planowanych przerwach technicznych.
 9. Każdy Klient i Użytkownik ma prawo złożenia Akredo zgłoszenia w zakresie spraw związanych z Usługami lub funkcjonowaniem Serwisu w sposób określony w Rozdziale III ust. 10

V. Obowiązki Klienta i Użytkownika.

 1. Klient/Użytkownik zobowiązany jest do:
  a) podawania wyłącznie kompletnych I prawdziwych danych w Formularzu,
  b) podawania wyłącznie kompletnych i prawdziwych danych podczas składania Wniosku o Produkt,
  c) niezwłocznego poinformowania Akredo jeżeli dane osobowe Klienta/Użytkownika podane w Formularzu, Wniosku lub Koncie ulegną zmianie,
  d) zabezpieczenia dostępu do poczty e-mail, kodu weryfikacyjnego oraz hasła przed ich przejęciem przez osoby trzecie,
  e) stosowania oprogramowania antywirusowego,
  f) korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  g) korzystania z Usług oferowanych przez Serwis wyłącznie do własnego użytku osobistego,
  h) niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta/Użytkownika.
 2. Klient/Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Platformie.
 3. Zabronione jest:
  a) dokonywanie przez Klientów I Użytkowników czynności lub wykonywanie aktywności mogącej naruszyć prawidłowe działanie, funkcjonowanie bądź integralność Serwisu;
  b) publikowanie treści bezprawnych, w tym naruszających prawa osób trzecich;
  c) udostępnianie danych do Konta osobom trzecim,
  d) podawanie nieprawdziwych danych we Wniosku oraz formularzach kontaktowych udostępnionych w Serwisie,
  e) wykonywanie innych czynności naruszających dobre obyczaje lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
  f) rozsyłanie innym Użytkownikom Serwisu niezamówione informacje handlowe;

VI. Ochrona praw własności intelektualnej. Odpowiedzialność

 1. Akredo oświadcza, że jest jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich do oprogramowania oraz innych utworów udostępnionych Klientom i Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu („Materiały Objęte Prawami Autorskimi”).
 2. Akredo niniejszym udziela Użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej, wolnej od opłat licencji, ważnej przez okres ważności Konta zarejestrowanego w ramach Serwisu, na korzystanie z Materiałów Objętych Prawami Autorskimi udostępnionych poprzez Serwis dla celów niekomercyjnych i jedynie do wyświetlania I korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 3. Klienci i Użytkownicy nie są uprawnieni do:
  a) dokonywania jakichkolwiek zmian w Materiałach Objętych Prawami Autorskimi,
  b) modyfikowania, dystrybuowania, stosowania inżynierii wstecznej, dzielenia się, powielania, kopiowania, udzielania dalszych licencji, dokonywania zmian ani w jakikolwiek inny sposób ingerowania w Materiały Objęte Prawami Autorskimi.
 4. Korzystanie z Materiałów Objętych Prawami Autorskimi I rozporządzanie nimi, jeżeli wykracza poza uprawnienia określone w niniejszym Regulaminie, wymaga każdorazowej zgody Akredo wyrażonej na piśmie.
 5. Akredo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody związane z lub wynikłe z:
  a) korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub inną osobę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie dobrymi obyczajami,
  b) udostępnienia przez Użytkownika Konta osobie trzeciej;
  c) braku funkcjonowania Serwisu (czasowego lub stałego) z przyczyn niezależnych od Akredo;
  d) siły wyższej, awarii Serwisu, problemów technicznych Serwisu, dostawców Internetu, przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w tym innych użytkowników sieci Internet jak również wszystkich innych podmiotów zaangażowanych lub świadczących usługi związane z utrzymaniem poprawnej działalności Serwisu;
  e) problemów bądź ograniczeń technicznych, w tym szybkość przesyłania danych przez sprzęt komputerowy lub inne urządzenia, z których korzysta Klient/Użytkownik, a które uniemożliwiają Klientowi/Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
  f) przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Serwis;
  g) oznaczenia korespondencji jako wiadomości złośliwych typu „spam” przez filtry lub oprogramowanie, którym posługuje się Akredo;
  h) podjęcia przez Użytkownika decyzji o skorzystanie z Usług lub zawarcia przez Użytkownika jakiegokolwiek stosunku cywilnego prawnego z Pożyczkodawcą;
 6. Akredo działa jako pośrednik kredytowy oraz wspiera Użytkowników w procesie wnioskowania o Produkt. W tej sytuacji Akredo nie odpowiada za podejmowane przez Pożyczkodawców decyzje w przedmiocie zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy o Produkt z Użytkownikami.
 7. Akredo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, które mogą wynikać z albo w związku z jakimikolwiek umowami zawartymi przez Użytkowników z Pożyczkodawcami.

VII. Reklamacje

 1. Klient/Użytkownik może zgłaszać Akredo reklamacje co do funkcjonowania Serwisu i świadczonych Usług, w następujący sposób:
  a) drogą elektroniczną – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Akredo to jest na adres: [email protected]
  b) drogą pisemną – przesyłką pocztową na adres: Akredo Sp. z o.o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa ,
  c) drogą telefoniczną – za pośrednictwem Call Center na numer telefonu: 22 27 07 300 Rozmowy telefoniczne są nagrywane.
 2. W reklamacji Klient/Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę, opis i okoliczności wystąpienia zdarzenia będącego podstawą złożonej Reklamacji.
 3. Akredo rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu przez Akredo wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 4. W przypadku, w którym z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Akredo poinformuje o tym Klienta/Użytkownika wskazując:
  a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji I okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  b) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Akredo poinformuje Klienta/Użytkownika listownie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Akredo na wniosek Klienta/ Użytkownika odpowiedź na reklamację może doręczyć również pocztą elektroniczną.
 6. Klient/Użytkownik jako konsument uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, to jest do:
  a) zwrócenia się ze skargą do Miejskiego Rzecznika Konsumentów albo Powiatowego Rzecznika Konsumentów, których dane można znaleźć pod adresem: https://uokik.gov.pl/pomoc.php .
  b) skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 7. Reklamacje dotyczące Produktu lub usług Pożyczkodawcy powinny być składane bezpośrednio do Pożyczkodawcy.

VIII. Warunki zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną („Regulaminu”)

 1. Warunki na jakich umowa o świadczenie usług może być zawarta określa Rozdział III. i IV. Regulaminu
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Warunki na jakich Regulamin podlega zmianom określa Rozdział IX ust. 2-3 Regulaminu.
 4. Umowa o świadczenie Usług może zostać przez Użytkownika rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym czasie, poprzez funkcjonalność Konta albo poprzez złożenie dyspozycji usunięcia Konta.
 5. Użytkownik może złożyć dyspozycję:
  a) telefonicznie za pośrednictwem Call Center,
  b) listownie na adres: Akredo Sp. z o.o. ul.Postępu 14, 02-676 Warszawa
  c) mailowo na adres: [email protected]
 6. Akredo niezwłocznie zrealizuje dyspozycję Użytkownika.
 7. Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zawartej z Akredo w terminie 14 dni od zaakceptowania niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyn odstąpienia. W takim przypadku, umowa o świadczenie Usług uważana będzie za niezawartą.
 8. W celu wykonania prawa do odstąpienia, Użytkownik może, lecz nie musi, skorzystać z następującego formularza:
  Do: Akredo sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14 (02-676 Warszawa).Niniejszym informuję, że odstępuję od zawartej z Akredo Sp. z o.o. Umowy o świadczenie usług z dnia: [•].Imię i nazwisko: [•]
  Adres: [•]
  Data: [•]
 9. Akredo może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, zablokować możliwość korzystania z Usług lub usunąć Konto, jeżeli Użytkownik:
  a) podał nieprawdziwe lub niewłaściwe dane osobowe rejestrując Konto w Serwisie,
  b) udostępnił swoje Hasło osobom trzecim,
  c) usiłuje korzystać z Serwisu w nieuczciwy sposób albo wykorzystać Serwis do nielegalnych celów
  d) podejmuje działania mające na celu wprowadzenie złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub mające na celu uniemożliwienie prawidłowe działania Serwisu,
  e) wykorzystuje znaki towarowe, znaki graficzne, treści, zdjęcia i inne materiały do których wyłączne prawo przysługuje Akredo bez zgody Akredo.
 10. Użytkownik jest uprawniony do odwołania się od decyzji Akredo o zablokowaniu lub usunięciu Konta w trybie określonym w pkt 5 powyżej.
 11. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy o świadczenie Usług nie wpływa na ważność Umów o Produkt zawartych przez Użytkownika z Pożyczkodawcami.
 12. Odstąpienie lub rozwiązanie przez Użytkownika Umowy o Produkt nie ma wpływu na czas obowiązywania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin publikowany jest w Serwisie. Regulamin jest ogólnodostępny dla wszystkich Użytkowników i potencjalnych Klientów.
 2. Akredo jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie w razie:
  a) wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa dotyczących Usług świadczonych przez Akredo,
  b) konieczności wprowadzenia nowych lub zmodyfikowania dotychczasowych funkcjonalności Serwisu,
 3. Akredo powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu przesyłając stosowną informację na adres e-mail podany przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą Umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji Akredo. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na treść i warunki Wniosków złożonych przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu.
 4. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu lub Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o kredycie konsumenckim, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy prawo telekomunikacyjne.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne lub pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w jego miejsce stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego oddające w sposób najbliższy cel i treści regulacji.
 7. Spory wynikłe z korzystania z Serwisu i Usług oferowanych przez Akredo rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Akredo.
 8. Akredo uprawnione jest do przeniesienia całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub powstałych w związku z świadczeniem Usług na dowolny podmiot trzeci. W razie przeniesienia praw wynikających z niniejszego Regulaminu Akredo poinformuje o powyższym Użytkowników.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r.
Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]