Zadzwoń 660 624 012
Akredo Sp. z o. o. 660 624 012 kontakt@akredo.pl 0.00
ul. Poznańska 7/3 Warszawa Mazowieckie 00-680 Polska
facebook linkedin youtube google plus

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ AKREDO.PL ORAZ Z USŁUG DOSTĘPNYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM

z dnia 04.07.2017 r.

Serwis internetowy Akredo.pl skierowany jest do osób fizycznych i świadczy usługę udostępnienia indywidualnych informacji pożyczkowych Pożyczkodawców dla Użytkowników Serwisu. Serwis Akredo.pl jest platformą umożliwiającą Użytkownikowi zapoznanie się ze indywidualnymi informacjami pożyczkowymi Pożyczkodawców oraz ułatwienie im kontaktu ze sobą.

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.akredo.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem, polegających na możliwości przeglądania indywidualnych informacji pożyczkowych Pożyczkodawców Użytkownikom Serwisu. Regulamin nie obejmuje praw i obowiązków Użytkowników, którzy zawarli z Pożyczkodawcą umowę pożyczki.

 

 1. Definicje
 2. Zasady korzystania z serwisu Akredo
 3. Przesłanie wniosków pożyczkowych do Pożyczkodawców
 4. Interfejs Użytkownika
 5. Wybór indywidualnej informacji pożyczkowej
 6. Postanowienia dodatkowe
 7. Odstąpienie od Umowy
 8. Rozwiązanie umowy
 9. Świadczenie usługi
 10. Reklamacje
 11. Ograniczenie odpowiedzialności
 12. Postanowienia końcowe

 

1. Definicje:

 

Właściciel – Akredo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Poznańskiej 7/3, 00-680 Warszawa [zwana dalej: „Akredo” lub „Administrator”], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000427143, NIP 5252534867, Regon 146228589, o kapitale zakładowym 115.000zł wpłaconym w całości,

Administrator – Właściciel lub oraz osoby działające na jej rzecz i w jej imieniu oraz przez nią do działania upoważnione,

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Akredo.pl lub podmiot, który ta osoba reprezentuje i w którego imieniu tworzy lub obsługuje konto w serwisie Akredo.pl. Osoba ta musi być pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

Serwis lub Akredo – serwis internetowy Akredo dostępny na stronie www.Akredo.pl,

Konto – konto w serwisie Akredo o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego Użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji.

Procedura Akredo – Czynności mające na celu weryfikację tożsamości Użytkownika oraz podanie danych osobowych oraz informacji o majątku oraz źródłach dochodu na potrzeby sporządzenia przez Pożyczkodawcę indywidualnej informacji pożyczkowej dla Użytkownika.

Indywidualna informacja pożyczkowa – Sporządzona przez Pożyczkodawcę, na podstawie informacji udostępnionych przez Użytkownika za pośrednictwem portalu Akredo, informacja o przewidywanych warunkach pożyczki skierowana do określonego Użytkownika. Nie stanowi ona oferty, a przedstawione w niej warunki mogą ulec zmianie.

Pożyczkodawca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia pożyczki;

Aplikacja – wniosek o pożyczkę Pożyczkobiorcy, oparty o konkretne dane podane przez Użytkownika podczas procedury Akredo;

Konsultant – pracownik Pożyczkodawcy lub Akredo, który telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje Użytkownika o warunkach przystąpienia do umowy pożyczki;

Sposób finalizacji – możliwe sposoby zawarcia umowy z Pożyczkodawcą;

Polityka Prywatności – dokument udostępniony Użytkownikom Akredo, zawierający kluczowe informacje dotyczące ochrony prywatności Użytkowników tj. w szczególności ochrony danych osobowych oraz polityki plików cookies.

Ustawa o kredycie konsumenckim – ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz. U. 2011 Nr 126, poz. 715)

Biura Informacji Gospodarczej – biura informacji gospodarczej utworzone zgodnie z ustawą z dnia z 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie informacji gospodarczej.

Biuro Informacji Kredytowej – Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 roku Prawo bankowe.

 

2. Zasady korzystania z serwisu Akredo

 

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady. Korzystanie z Serwisu w jakiejkolwiek dostępnej formie oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację poniższego Regulaminu w całości. Użytkownik oświadcza, że treść Regulaminu jest mu znana i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

2. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Akredo, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Dokonując rejestracji Użytkownik potwierdza, iż znana mu jest treść regulaminu i godzi się na jego obowiązywanie.

3. Akredo nie jest uprawnione do zawierania w imieniu Użytkownika umów pożyczki. Działanie Serwisu Akredo ogranicza się do zebrania danych od Użytkownika, przekazania ich Pożyczkodawcom oraz zaprezentowanie indywidualnych informacji pożyczkowych pochodzących od Pożyczkodawców Użytkownikowi za pośrednictwem interfejsu Serwisu.

4. Korzystanie z Serwisu jest wolne od jakichkolwiek opłat.

5. Korzystanie z funkcjonalności serwisu możliwe jest wyłącznie po pozytywnie zakończonej procedurze Akredo.

6. Pozytywnie zakończona procedura Akredo umożliwia Użytkownikowi zalogowanie się do Serwisu, jako Użytkownik.

7. W celu zalogowania się do Serwisu, Użytkownik obowiązany będzie podać login oraz hasło.

8. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Serwisu na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany przez niego numer telefonu komórkowego, jak i za pośrednictwem platformy Akredo. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Zarejestrowanego Użytkownika.

9. W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Zarejestrowanego Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Zarejestrowanego Użytkownika.

10. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu Akredo w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z niemożliwością korzystania z Serwisu.

11. Bez pisemnej zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie informacji dostępnych w Serwisie osobom, które nie są Użytkownikami Serwisu.

12. Prawa do serwisu Akredo przysługują w całości wyłącznie Administratorowi.

13. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych serwisu Akredo, w tym do logo \”Akredo”\, a także od układu i kompozycji tych elementów umieszczonych w serwisie Akredo przysługują Administratorowi. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Administratora.

14. Wszelkie prawa do zarządzania serwisem i pobierania pożytków z serwisu przysługują wyłącznie Administratorowi.

15. W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem w miejsce postanowień odmiennych stosować należy zasady obowiązujące zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Przez umowę pożyczki zawieraną z Użytkownikiem będącym konsumentem rozumieć należy umowę pożyczki udzielaną konsumentowi w trybie ustawy o kredycie konsumenckim.

16. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu to: Komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową Opera 11 lub nowsza, Firefox 11 lub nowszy, Internet Explorer 8 lub nowszy, Google Chrome 18 lub nowszy.

 

3. Przesłanie wniosków pożyczkowych do Pożyczkodawców.

 

3.1. Po wypełnieniu formularzy wniosku pożyczkowego przez Użytkownika Administrator nadaje wnioskowi unikalny numer. Wnioski są filtrowane pod względem wymagań stawianych przez Pożyczkodawców współpracujących z Akredo, a następnie przekazywane im.

3.2. W ramach Serwisu Akredo współpracuje z poniżej wymienionymi Pożyczkodawcami:

3.2.1. Deutsche Bank

3.2.2. mBank

3.2.3. Getin Bank

3.2.4. Alior Bank

3.2.5. Bank Pocztowy

3.2.6. Raiffeisen POLBANK

3.2.7. Plus Bank

3.2.8. Nest Bank

3.2.9. Idea Bank

3.2.10. Neo Bank

3.3. Wraz z danymi Użytkownika Administrator, na podstawie upoważnienia uzyskanego od Użytkownika w trakcie procedury Akredo, w imieniu Użytkownika:

3.3.1. udziela pełnomocnictwa Pożyczkodawcom współpracującym z Akredo do udostępnienia danych dotyczących Użytkownika Biurze Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm. 28) ).

3.3.2. wyraża zgodę Pożyczkodawcom współpracującym z portalem Akredo.pl do występowania w imieniu Użytkownika do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie gospodarczych o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Użytkownika oraz biur informacji gospodarczych o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Użytkownika, w rozumieniu art. 24 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2010 nr 81, poz. 530).

3.4. Na podstawie informacji, które Pożyczkodawca uzyska od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz informacji uzyskanych za zgodą Użytkownika z Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ewentualnie innych biur informacji gospodarczej, Pożyczkodawcy przygotują dla Użytkownika indywidualną informację pożyczkową.

3.5. Indywidualne informacje pożyczkowe dla Użytkownika Pożyczkodawcy prześlą do Serwisu, który udostępni je na koncie Użytkownika.

3.6. Akredo powiadomi Użytkownika o otrzymanych indywidualnych informacjach pożyczkowych za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS przesłanej na numer telefonu komórkowego oraz adres email na podanych w trakcie procedury weryfikacji tożsamości.

3.7. Dostęp do szczegółów indywidualnych informacji pożyczkowych Pożyczkodawców Użytkownik uzyska dostęp po zalogowaniu się do Serwisu w zakładce ”Bieżący wniosek”.

 

4. Interfejs Użytkownika

 

4.1. Po zalogowaniu do serwisu internetowego akredo.pl Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Serwisu.

4.2. W zakładce „Historia wniosków” znajdą się aktualne wnioski pożyczkowe Użytkownika oznaczone indywidualnymi numerami oraz wskazujące na podstawowe informacje dotyczące wniosku tj. datę złożenia wniosku, wnioskowaną kwotę pożyczki, oraz proponowany dzień spłaty.

4.3. Wybór aplikacji o określonym numerze umożliwia Użytkownikowi dostęp do indywidualnych informacji pożyczkowych sporządzonych dla danego wniosku.

4.4. W zakładce „Bieżący wniosek” znajdą się aktualne informacje pożyczkowe Pożyczkodawców dotyczące aktualnego wniosku pożyczkowego Użytkownika.

4.5. Zakładka „Bieżące wnioski” prezentować będzie otrzymane od Pożyczkodawców indywidualne informacje pożyczkowe dla Użytkownika zawierające szczegóły proponowanej pożyczki oraz dodatkowe warunki, jakie musi spełnić Użytkownik w celu zawarcia umowy pożyczki z danym Pożyczkodawcą.

4.6. Wertykalny układ informacji pożyczkowych Pożyczkodawców umożliwia Użytkownikowi ich porównanie.

4.7. W zakładce „Historia wniosków” znajdować się będą indywidualne informacje pożyczkowe Użytkownika dotyczące jego historycznych wniosków pożyczkowych.

4.8. Użytkownik nie ma możliwości wyboru indywidualnej informacji pożyczkowej znajdującej się w zakładce „Historia wniosków”.

 

5. Wybór indywidualnej informacji pożyczkowej

 

5.1. Użytkownik ma możliwość zapoznania się ze szczegółami informacji pożyczkowej oraz dodatkowymi warunkami, jakie stawia mu Pożyczkodawca w celu zawarcia umowy pożyczki w zakładce „Bieżący wniosek”.

5.2. Indywidualna Informacja Pożyczkowa Pożyczkodawcy obejmuje informacje o:

5.2.1. Wnioskowanej kwocie kredytu,

5.2.2. Łącznie pożyczanej kwocie kredytu,

5.2.3. Liczbie rat,

5.2.4. Wysokości miesięcznej raty,

5.2.5. Prowizji,

5.2.6. Ubezpieczeniu,

5.2.7. Oprocentowaniu,

5.2.8. Maksymalnej zdolności kredytowej,

5.2.9. Dacie ważności oferty,

5.2.10. Dodatkowych wymaganiach Pożyczkodawcy, tj. dokumentach, jakie Użytkownik obowiązany jest zebrać w celu zawarcia umowy pożyczki.

5.3. Przed wyborem indywidualnej informacji pożyczkowej Użytkownik obowiązany jest do wyboru sposobu finalizacji indywidualnej informacji pożyczkowej, jeśli indywidualna informacja pożyczkowa Pożyczkodawcy przewiduje różne sposoby finalizacji.

5.4. Możliwe sposoby finalizacji uzależnione są od indywidualnej informacji pożyczkowej danego Pożyczkodawcy. Wybór sposobu finalizacji w Serwisie nie jest wiążący.

5.5. Wybór indywidualnej informacji pożyczkowej następuje poprzez wybór ikonki „Wybierz ofertę” w polu odnoszącym się do indywidualnej informacji pożyczkowej danego Pożyczkodawcy.

5.6. Po wyborze indywidualnej informacji pożyczkowej z Użytkownikiem telefonicznie skontaktuje się Konsultant, w celu potwierdzenia wyboru indywidualnej informacji pożyczkowej przez Użytkownika, poinformowania go o ewentualnych brakach wniosku lub konieczności uzupełnienia go o określone dokumenty oraz udzieli Użytkownikowi wyjaśnień dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy oraz postanowień zawartych w umowie, która ma zostać zawarta, w sposób umożliwiający Użytkownikowi podjęcie decyzji dotyczącej umowy.

5.7. Konsultant potwierdzi wybór sposobu finalizacji tj. w przypadku wyboru „Spotkania z mobilnym pracownikiem Pożyczkodawcy” lub „Umówienia spotkania w najbliższym oddziale Pożyczkodawcy”, potwierdzi czas oraz miejsce spotkania oraz poinformuje Użytkownika o dokumentach, które obowiązany będzie ze sobą zabrać.

5.8. Zgodnie z art. 13 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz. U. 2011 Nr 126, poz. 715) przed zawarciem umowy pożyczki Pożyczkodawca udostępni Użytkownikowi na trwałym nośniku:

5.8.1. imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) Pożyczkodawcy;

5.8.2. rodzaj pożyczki;

5.8.3. czas obowiązywania umowy;

5.8.4. stopę oprocentowania pożyczki oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania pożyczki; jeżeli umowa pożyczki zawierana w trybie ustawy o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;

5.8.5. całkowitą kwotę pożyczki;

5.8.6. terminy i sposób wypłaty pożyczki;

5.8.7. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta;

5.8.8. zasady i terminy spłaty pożyczki oraz w odpowiednich przypadkach kolejność zaliczania rat pożyczki udzielonej w trybie ustawy o kredycie konsumenckim na poczet należności Pożyczkodawcy;

5.8.9. informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia;

5.8.10. w odpowiednich przypadkach informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową pożyczki zawieraną w trybie ustawy o kredycie konsumenckim, w szczególności odsetkach, opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane Pożyczkodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie;

5.8.11. informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią;

5.8.12. informację o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie pożyczki;

5.8.13. informację o skutkach braku płatności;

5.8.14. w odpowiednich przypadkach informację o wymaganych zabezpieczeniach pożyczki udzielonej w trybie ustawy o kredycie konsumenckim;

5.8.15. informację o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy;

5.8.16. informację o prawie konsumenta do spłaty pożyczki przed terminem;

5.8.17. informację o prawie Pożyczkodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za spłatę pożyczki przed terminem oraz zasady jej ustalania;

5.8.18. informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnej informacji na temat wyników przeprowadzonej w celu oceny ryzyka weryfikacji w bazie danych;

5.8.19. informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnego projektu umowy, na warunkach określonych w art. 12 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz. U. 2011 Nr 126, poz. 715);

5.8.20. w odpowiednich przypadkach informację o terminie, w którym Pożyczkodawca jest związany informacjami, które przekazał konsumentowi.

 

6. Postanowienia dodatkowe

 

6.1. Rejestracja w Serwisie oraz złożenie wniosku pożyczkowego za jego pośrednictwem wymaga zapoznania się przez Użytkownika z regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

6.2. Z chwilą dokonania Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu Akredo, na warunkach określonych w Regulaminie.

6.3. Akredo nie jest stroną umowy pożyczki zawartej z Użytkownikiem, nie uczestniczy także w negocjacjach pomiędzy Pożyczkodawcą a Użytkownikiem.

6.4. Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu ogranicza się do zebrania informacji od Użytkownika, przekazania ich Pożyczkodawcom, zaprezentowania indywidualnych informacji pożyczkowych Pożyczkodawców za pośrednictwem Serwisu oraz umożliwienie Pożyczkodawcom skontaktowania się z Użytkownikami zainteresowanymi zawarciem umowy pożyczki.

6.5. Akredo ma na względzie poszanowanie prywatności Użytkowników Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony prywatności Użytkowników opisane są w Polityce Prywatności.

6.6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące ochronę danych osobowych Użytkowników.

6.7. Dane Użytkowników Serwisu przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, podany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Administratora do:

– przesyłania Użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
– kontaktowania się Administratora z Użytkownikiem w sprawach związanych z Serwisem (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach itp.).

– przesyłania informacji o otrzymanych indywidualnych informacjach pożyczkowych Pożyczkodawców.

6.8. Użytkownik rejestrując konto, poprzez zaznaczenie odpowiedniego znacznika, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach, o których mowa w punkcie poprzedzającym oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Administratora lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Administratora jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora). Zgoda dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub zmieniony przez użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu użytkownika), w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta użytkownika wraz z całą jego zawartością. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

6.9. Użytkownik może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje konto, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w systemie Akredo będące powiązane z kontem Użytkownika tracą przymiot pochodzących od danego Użytkownika.

6.10. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest Użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta.

6.11. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych prezentowanych w serwisie dostępnych po zalogowaniu.

6.12. Indywidualne informacje pożyczkowe zaprezentowane przez Administratora w Serwisie mają charakter osobisty, niezbywalny.

6.13. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w Serwisie na inne osoby lub podmioty, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Pożyczkodawcy, który udostępnił Użytkownikowi indywidualną informację pożyczkową.

6.14. Zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego Użytkownika.

6.15. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

6.16. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień punktów 6.10 – 6.15 stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania konta danego Użytkownika. Nie wyłącza to prawa Administratora do żądania od Użytkownika pokrycia szkód wynikłych ze złamania któregokolwiek z tych postanowień.

 

7. Odstąpienie od Umowy

 

7.1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której umowa w pkt 7.2, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez usunięcie konta za pomocą interfejsu Użytkownika w Serwisie lub złożenie Administratorowi oświadczenia na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).

 

8. Rozwiązanie umowy

 

8.1. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta z serwisu.

8.2. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w przypadku, gdy Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, dopuszcza się jakiejkolwiek formy SPAMU lub działa na szkodę Serwisu lub jej Użytkowników.

8.3. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane przez Administratora nie może zarejestrować się ponownie i korzystać z Serwisu bez zgody Administratora.

 

9. Świadczenie usługi

 

9.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu Akredo, jednak jak w każdym systemie informatycznym mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Administrator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

9.2. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach oraz związanych z nimi rekompensatami są umieszczane na stronie Akredo.pl do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej oraz konta Użytkownika.

9.3. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany.

9.4. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której przynajmniej 10% Użytkowników utraciło możliwość korzystania z Serwisu.

9.5. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem serwisem Akredo inny niż wskazana w powyższym pkt. 4 awaria. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach Administrator podejmuje każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.

9.6. Administrator dokłada wszelkich starań, by Serwis był dostępny nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były świadczone z należytą starannością.

 

10. Reklamacje

 

10.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są lub nie zostały zrealizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

10.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres email Użytkownika zgodny z adresem przypisanym do jego konta w systemie Akredo oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

10.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

10.4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

10.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

 

11. Ograniczenie odpowiedzialności

 

11.1. Serwis Akredo ma na celu umożliwienie Użytkownikom zapoznanie się ze indywidualnymi informacjami pożyczkowymi Pożyczkodawców. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Administratora wyraźnie lub zezwalających Administratorowi na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za takie działania, Administrator również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie odpowiada:
– za sposób korzystania przez Użytkowników z serwisu Akredo i szkody wynikłe z tego tytułu,
– za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta Użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora,

– za szkody Użytkownika lub osoby trzeciej wynikające z faktu zawarcia umowy pożyczki z Pożyczkodawcą,

– za szkody spowodowane niedostępnością serwisu Akredo, awariami lub błędami technicznymi.

 

12. Postanowienia końcowe

 

12.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w serwisie.

12.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

12.3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie Akredo obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian oraz wysłanie maila do Zarejestrowanych Użytkowników na adres email podany w Serwisie. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Akredo po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

12.4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu Akredo na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach serwisu Akredo będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

src="https://akredo.pl/wp-content/themes/akredo2016/forms/img/25.gif" />

Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]