Akredo Sp. z o. o. kontakt@akredo.pl 0.00
ul. Poznańska 7/3 Warszawa Mazowieckie 00-680 Polska
facebook linkedin youtube google plus

Regulamin

Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.akredo.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem.

1. DEFINICJE

1.1. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą w treści Regulaminu mają znaczenia nadane im poniżej:

Właściciel lub Akredo

oznacza spółkę Akredo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-680), przy ul. Poznańskiej 7/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000427143;

Administrator

oznacza Akredo lub osoby działające na jej rzecz i w jej imieniu oraz przez nią do działania upoważnione;

Dzień Roboczy

oznacza dowolny dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem niedziel i świąt;

Użytkownik

oznacza osobę korzystającą z Serwisu lub podmiot, który ta osoba reprezentuje i w którego imieniu tworzy lub obsługuje konto w Serwisie;

Serwis

oznacza serwis internetowy Akredo dostępny na pod adresem URL: www.akredo.pl;

Konto

oznacza indywidualne konto Serwisie o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, które może zostać Użytkownikowi udostępnione po dokonaniu przez niego rejestracji w Serwisie, umożliwiające mu w szczególności dostęp do informacji na temat Zapytania lub kontakt z Akredo;

Procedura Akredo

oznacza wszelkie czynności mające na celu weryfikację tożsamości Użytkownika oraz innych informacji wymaganych do sporządzenia indywidualnej informacji pożyczkowej, Kontaktu bezpośredniego lub dalszego przekazania Zapytania;

Pożyczkodawca

oznacza podmiot współpracujący z Akredo, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia pożyczki;

Kodeks Cywilny

oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

Call Center lub Konsultant

oznacza pracownika lub współpracownika Pożyczkodawcy lub Akredo lub podmiotów współpracujących, który za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informuje Użytkownika, w szczególności o warunkach przystąpienia do umowy Produktu lub Sposobu finalizacji;

Regulamin

oznacza niniejszy Regulamin Strony Internetowej Akredo.pl;

Sposób finalizacji

oznacza możliwe sposoby zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Pożyczkodawcą;

Polityka Prywatności

oznacza dokument dostępny w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”;

RODO

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

BIG

oznacza biura informacji gospodarczej utworzone zgodnie z ustawą z dnia z 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie informacji gospodarczej;

BIK

oznacza Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 roku Prawo bankowe.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

2.1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. Korzystając z Serwisu lub Usług – Użytkownik akceptuje treść Regulaminu.
2.2. Za pośrednictwem Serwisu Akredo umożliwia Użytkownikowi korzystanie z porównywarki towarów lub usług (”Usługa”), w szczególności produktów finansowych i kredytowych („Produkt”), która prezentuje mu ogólne informacje dotyczące lub związane z Produktami.
2.3. Akredo nie jest uprawnione do zawierania w imieniu Użytkownika umów dotyczących Produktów, chyba że w treści prezentowanych materiałów dotyczących Produktu lub Usługi poinformowano inaczej. Działanie Serwisu Akredo ogranicza się do Usługi i zebrania danych od Użytkownika, przekazania ich Pożyczkodawcom lub podmiotom z nimi współpracującymi oraz zaprezentowanie indywidualnych informacji pożyczkowych pochodzących od Pożyczkodawców Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.
2.4. W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w ramach Procedury Akredo, Akredo zastrzega sobie prawo w szczególności do czasowego lub permanentnego zablokowania Konta Użytkownika lub odmowy rejestracji Konta.
2.5. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.
2.6. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie wymagana rejestracji Konta.
2.7. Treści prezentowane w Serwisie:
2.7.1. w zakładach „Finanse z Głową” lub „Pytania i odpowiedzi” mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią prywatne poglądy ich autorów;
2.7.2. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 

3. UŻYTKOWNIK

3.1. Użytkownikiem, w tym posiadającym Konto, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3.2. Zabronione jest:
3.2.1 dokonywanie przez Użytkownika czynności lub wykonywanie aktywności mogącej naruszyć prawidłowe działanie, funkcjonowanie bądź integralności Serwisu;
3.2.2 publikowania treści bezprawnych, w tym naruszających prawa osób trzecich;
3.2.3 udostępnianie danych do Konta osobom trzecim,
3.2.4 podawanie nieprawdziwych danych z formularzach kontaktowych udostępnionych w Serwisie,
3.2.5 wykonywanie innych czynności naruszających dobre obyczaje lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
3.2.6 rozsyła innym Użytkownikom Serwisu niezamówione informacje handlowe; (łącznie „Czynności bezprawne”).
3.3. Niniejszy Regulamin został udostępniony Użytkownikom w Serwisie w zakładce „Regulamin” w taki sposób aby mógłli go w dowolnym czasie pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 

4. DANE OSOBOWE 

4.1. Informujemy, że Akredo przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu i stosownie do postanowień RODO.
4.2. Szczegółowy  sposób oraz zakres przetwarzania danych osobowych został uregulowany w Polityce Prywatności.
 

5. INFORMACJA HANDLOWA. NEWSLETTER.

5.1. Użytkownik uprawniony jest do otrzymywanie informacji handlowych lub materiałów o charakterze marketingowo-promocyjnym Akredo lub podmiotów z nim współpracujących, w szczególności Pożyczkodawców za uprzednio wyrażoną zgodą.
5.2. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie.
5.3. Przesyłane informacje, między innymi Newsletter, mogą zawierać w szczególności dane związane z produktami kredytowymi, finansowymi oraz najnowsze opinie i wiadomości dotykające tej materii.
 

6. ZAPYTANIE UŻYTKOWNIKA. KONTAKT BEZPOŚREDNI.

6.1. Użytkownik zainteresowany Produktem może złożyć zapytanie do Akredo za pośrednictwem formularzy udostępnionych mu w tym celu w Serwisie lub kontaktu drogą telefoniczną („Zapytanie”).
6.2. Kontakt zwrotny z Użytkownikiem odbywa się:
6.2.1 po uprzednim udzieleniu przez Użytkownika właściwych upoważnień lub wyrażeniu zgód, w tym zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz
6.2.2 akceptacji treści Regulaminu.
6.3. Serwis przekazuje zapytanie Użytkownika bezpośrednio do Akredo lub Pożyczkodawcy lub innego podmiotu współpracującego z Akredo, który następczo przekazuje je Pożyczkodawcy.
6.4. Kontakt zwrotny może przyjąć formę kontaktu realizowanego przez Konsultanta.
 

7. REALIZACJA ZAPYTANIA

7.1. W rezultacie prawidłowo złożonego Zapytania Konsultant może skontaktować się z Użytkownikiem drogą telefoniczną, („Kontakt bezpośredni”) lub drogą korespondencji elektronicznej („Kontakt pośredni”) – na numer telefonu lub adres e-mail uprzednio udostępniony przez Użytkownika w ramach Zapytania.
7.2. Kontakt bezpośredni lub Kontakt pośredni ma na celu weryfikację danych Użytkownika (Procedura Akredo) oraz uzyskanie ewentualnych dodatkowych danych wymaganych przez podmioty współpracujące z Akredo, w tym Pożyczkodawców lub omówienia Sposobu finalizacji.
7.3. Użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie Kontaktu bezpośredniego przez Konsultanta.
7.4. Wynikiem prawidłowo przeprowadzonego Kontaktu bezpośredniego lub Kontaktu pośredniego może być wprowadzenie uzupełnionego Zapytania do systemu informatycznego:
7.4.1 Akredo,
7.4.2 podmiotu współpracującego z Akredo w celu przekazania go Pożyczkodawcy lub
7.4.3 Pożyczkodawcy.
7.5. Użytkownik może na bieżąco monitorować status złożonego Zapytania za pośrednictwem Konta.
 

8. UPOWAŻNIENIA

8.1. Akceptując niniejszy Regulamin i na wypadek złożenia Zapytania – Użytkownik upoważnia:
8.1.1 Akredo oraz
8.1.2 podmiot współpracujący z Akredo lub Pożyczkodawcę – wskazanych przez Akredo do występowania w imieniu danego Użytkownika przed BIK lub BIG – w celu ujawnienia informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Użytkownika posiadanych przez BIK lub BIG w tym wymaganych do pełnej oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego Użytkownika („Upoważnienie”).
8.2. Upoważnienie uprawnia Akredo do udzielania dalszych pełnomocnictw.
8.8.2.          W celu wyjaśnienia wątpliwości Upoważnienie udzielane jest przez Użytkownika ważne jest przez okres 60 dni od dnia jego udzielenia.

9. UTRATA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU

9.1. Użytkownik może w dowolnym momencie rezygnować z Usług poprzez usunięcie Konta z Serwisu.
9.2. Akredo może, w dowolnym czasie i według własnego uznania, zawiesić funkcjonalność Konta Użytkownika lub usunąć Konto Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik:
9.2.1 naruszył Regulamin,
9.2.2 działa na szkodę Serwisu,
9.2.3 nie powiodła się Procedura Akredo i w ocenie Akredo w wyniku przeprowadzenia kolejnych prób wykonania Procedury Akredo i nie uda się zweryfikować prawdziwości danych Użytkownika,
9.2.4 Użytkownik spowodował lub przyczynił się do zaistnienia Czynności bezprawnej.
9.3. Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej z Akredo w związku z akceptacją niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od każdorazowego dokonania przez Akredo  Zawiadomienia. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przesłane Akredo w sposób wskazany w par. 11 Regulaminu.
 

10. ŚWIADCZENIE USŁUGI 

10.1. Akredo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu, jednak jak w każdym systemie informatycznym mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Administrator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 10.2. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane w Serwisie.
10.3. Rozwój Serwisu wymaga okresowych napraw i przerw technicznych, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany.
10.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu.
 
 

11. KONTAKT I POMOC

11.1. Każdy Użytkownik ma prawo złożenia Akredo zgłoszenia w zakresie spraw związanych z Usługami lub funkcjonowaniem Serwisu.
11.2. W przypadku w jakim Użytkownik:
11.2.1. poweźmie informację o Czynnościach Bezprawnych, zobowiązany jest do powiadomienia Akredo o zaistniałym zdarzeniu („Zgłoszenie Czynności Bezprawnej”);
11.2.2. posiada uwagi co do sposobu działania Serwisu, prezentowanych treści lub Usług, może złożyć zgłoszenie do Akredo, wskazując co najmniej następujące dane go identyfikujące: imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika oraz opis stanu faktycznego w tym zgłaszanych uwag („Zgłoszenie”).
11.3. Kontakt z Akredo może odbywać się za pośrednictwem:
11.3.1. poczty elektronicznej na adres: kontakt@akredo.pl; lub
11.3.2. formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie w zakładce „Kontakt”; lub
11.3.3. telefonicznie – przy udziale Call Center Akredo;
– w godzinach od 9 do 19 w Dni Robocze, przy czym okres oczekiwania na odpowiedź Akredo może wynieść do 30h godzin roboczych, a w przypadku Zgłoszenia Czynności Bezprawnej lub Zgłoszenia – do 10 Dni Roboczych.
11.4. Jeżeli zapytanie Użytkownika lub Zgłoszenia Czynności Bezprawnej wymagają uzupełnienia, przed ich rozpatrzeniem Akredo zwraca się do składającego je Użytkownika z prośbą o ich doprecyzowanie lub wyjaśnienie wątpliwości Akredo, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.
 
 

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

12.1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Akredo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody związane z lub wynikłe z: 
12.1.1. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
12.1.2. udostępnienia przez Użytkownika Konta osobie trzeciej;
12.1.3. braku funkcjonowania Serwisu (czasowego lub stałego) z przyczyn niezależnych od Akredo;
12.1.4. siły wyższej, awarii Serwisu, problemów technicznych Serwisu, dostawców Internetu, przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w tym innych użytkowników sieci Internet jak również wszystkich innych podmiotów zaangażowanych lub świadczących usługi związane z utrzymaniem poprawnej działalności Serwisu;
12.1.5. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Serwis;
12.1.6. oznaczenia korespondencji jako wiadomości złośliwych typu „spam” przez filtry lub oprogramowanie, którym posługuje się Akredo;
12.1.7. podjęcia przez Użytkownika decyzji o skorzystanie z Usług lub zawarcia przez Użytkownika jakiegokolwiek stosunku cywilnego prawnego z Pożyczkodawcą;
12.1.8. nie ponosi odpowiedzialności za skutki dalszego przetwarzania Zapytania przez podmioty współpracujące z Akredo lub Pożyczkodawców.
 
 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Akredo nie bierze udziału w negocjacjach lub sporach powstałych pomiędzy Użytkownikiem a Pożyczkodawcami, w tym nie angażuje się i nie podejmuje jakichkolwiek kroków prawnych w kwestiach spornych powstałych w związku z powyższymi zdarzeniami.
13.2. Prawa własności intelektualnej oraz majątkowe prawa autorskie do utworów i kompozycji elementów umieszczonych w Serwisie przysługują Akredo. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Akredo, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Akredo.
13.3. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Akredo.
13.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.
13.5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne lub pozostaje w sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującymi w zakresie ochrony praw konsumentów –  w jego miejsce stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego oddające w sposób najbliższy cel i treści regulacji.
13.6. O każdej zmianie Regulaminu Akredo poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w zakładce „Regulamin” („Zawiadomienie”) znajdującej się w Serwisie („Data Zmiany”). Zmiana Regulaminu staje się wiążąca  dla Użytkownika w terminie 14 dni od  Daty Zmiany.
13.7. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu lub Usług jest prawo polskie.
13.8. Akredo uprawnione jest do przeniesienia całości praw i obowiązków wynikających lub powstałych w związku z Serwisem lub Usługami na dowolny podmiot trzeci („Przejście”). W przypadku zaistnienia Przejścia Akredo poinformuje Użytkowników poprzez Zawiadomienie.
13.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.
Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]