Zastaw rejestrowy przy kredycie samochodowym - co warto wiedzieć?
akredo.plKredytyKredyt na samochódZastaw rejestrowy przy kredycie samochodowym - co warto wiedzieć?

Zastaw rejestrowy przy kredycie samochodowym - co warto wiedzieć?

Spłatę kredytu samochodowego można zabezpieczyć z pomocą kilku metod. Przedstawiamy najważniejsze informacje o zastawie rejestrowym na kredytowanym pojeździe. Dowiedz się jak działa ta forma zabezpieczenia i dowiedz się jak z niego skorzystać!

Aneta Sarnawska
Aneta Sarnawska, 25.05.2023 r

Czym jest zastaw rejestrowy na samochodzie?

Zastaw rejestrowy jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu na zakup pojazdów, stosowaną przez banki udzielające kredytów celowych - samochodowych, motocyklowych itp. Zastaw na pojeździe zapewnia bankowi (zastawnikowi) prawo do samochodu w przypadku problemów ze spłatą kredytu przez klienta (zastawcę). Bank będzie mógł zająć pojazd a nawet sprzedać go w celu odzyskania należności z tytułu kredytu.

Ustanowienie zastawu wymaga umieszczenia wpisu w Rejestrze Zastawów, prowadzonym przez Sąd Rejonowy klienta zastawiającego pojazd - zastawcę. Zastaw zostanie prawnie ustalony, dopiero po umieszczeniu wpisu w krajowym rejestrze. Wpis o ustanowieniu zastawu powinien zostać umieszczony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, w rubryce “Adnotacje urzędowe”.

Jest to jedna z mniej popularnych metod zabezpieczania spłaty proponowana przez banki, częściej przez prywatnych i pozabankowych pożyczkodawców. Rozwiązanie to często wymaga dodatkowo cesji praw z polisy AC kredytowanego pojazdu. Częściej stosowanym zabezpieczeniem spłaty jest przewłaszczenie pojazdu.

Strony umowy o zastaw rejestrowy

Sądowy zastaw rejestrowy ustala się w ramach umowy zastawniczej i ustanowienia wpisu w Rejestrze Zastawów. Wniosek o umieszczenie wpisu w rejestrze Sądu Rejonowego, odpowiednim dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy składa jedna ze stron umowy: zastawca lub zastawnik.

 • Zastawnik: bank, pożyczkodawca lub inny wierzyciel - w ramach umowy zastawnik zyskuje prawo pierwszeństwa do odzyskiwania należności z tytułu prawa własności do zastawionego pojazdu przed innymi wierzycielami: możliwość zajęcia i sprzedaży pojazdu.
 • Zastawca - klient, kredytobiorca, który na mocy umowy zastawu zobowiązuje się do wywiązywania się z umowy kredytu samochodowego, pod ryzykiem utraty prawa własności do zastawionego pojazdu.

Ustanowienie zastawu rejestrowego na samochodzie - krok po kroku

Ustanowienie zastawu obywa się przez zawarcie umowy zastawniczej, a następnie przez wpisanie zastawu do Rejestru Zastawów w odpowiednim Sądzie Rejonowym. Przedstawiamy instrukcje przejścia przez podpisanie umowy do uzyskania prawnego wpisu w krajowym rejestrze.

Umowa zastawnicza przy kredycie samochodowym

Umowa pomiędzy bankiem a klientem (zastawnikiem a zastawcą) w formie dokumentu na piśmie. Dokument jest niezbędny do ustanowienia wpisu w rejestrze sądowym w innym przypadku będzie nieważna. Umowa zawiera:

 • datę i miejsce podpisania umowy,
 • strony - imię i nazwisko lub nazwa, adresy zamieszkania / siedziby, dane identyfikacyjne,
 • przedmiot zastawu - dokładne dane pojazdu: numery identyfikacyjne dokumentów oraz samochodu,
 • wierzytelność zabezpieczoną zastawą - tytuł prawny np. umowa kredytu, która stanowi podstawę prawną do ustanowienia zastawu,
 • kwota zabezpieczenia,
 • podpisy stron.

Wpis do Rejestru Zastawów

Aby umowa zastawu na kredytowanym pojeździe została uprawomocniona, zastawca lub zastawnik muszą złożyć wniosek o wpis zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów. Wpisu można dokonać w Sądzie Rejonowym działającym w okręgu miejsca zamieszkania lub siedziby zastawcy, czyli kredytobiorcy.

Do wniosku o wpis należy dołączyć umowę zastawniczą i uiścić opłatę 200 zł z tytułu umieszczenia wpisu. Wniosek można złożyć w placówce sądu lub przez internet, z użyciem podpisu elektronicznego. Wzór wniosku jest jednolity w każdej instytucji i można go pobrać na przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wpływ zastawu rejestrowego na koszt kredytu samochodowego

Koszt ustanowienia zastawu to stała opłata wynosząca 200 zł. Opłatę zazwyczaj pokrywa kredytobiorca, a opłatę za wpis do Rejestru Zastawów można traktować jak pozaodsetkowy koszt kredytu. To kto zapłacić za ustanowienie wpisu, wynika z ustaleń pomiędzy stronami umowy zastawu i kredytowej.

Sposoby zaspokojenia z zastawy rejestrowego

Przedmiotem zastawu rejestrowego przy kredycie samochodowym najczęściej jest kredytowany pojazd. Jeżeli, kredytobiorca nie wywiązuje z umowy zabezpieczonej zastawem, kredytodawca ma prawo do zaspokojenia należności z przedmiotu zastawu z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami.

Prawo do zaspokojenia wierzytelności, oznacza, że auto lub inny pojazd objęty zastawem rejestrowym może zostać:

 • przejęte przez zastawnika na własność,
 • sprzedane w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub komornika.

Sposób odzyskania należności jest ustalany przez strony umowy zastawnej. Informacja musi przedstawiać szczegóły na temat ryzyka i możliwe rozwiązania w pokryciu wierzytelności.

Jakie są ryzyka i konsekwencje niespłacenia kredytu samochodowego z zastawem rejestrowym?

Podstawowe ryzyko to utrata prawa do własności pojazdu. Może to nastąpić w wyniku zaprzestania spłaty zobowiązania, zgodnie z zapisami umowy zastawnej oraz kredytowej. Warto zwrócić szczególną uwagę na warunki utrzymania prawa własności i pilnować terminów spłaty.

Wygaśnięcie zastawu rejestrowego na samochodzie

Zastaw rejestrowy wygasa momencie, gdy nastąpi spłata zobowiązania, które było przedmiotem umowy zabezpieczenia. Inny przypadek, który może wystąpić przy pożyczce na samochód zabezpieczonej zastawem rejestrowym jest sprzedaż auta nieświadomemu nabywcy na temat istnienia zastawu. W takiej sytuacji zastaw przestaje obowiązywać, a wierzyciel musi dochodzić należności z tytułu kredytu na inny sposób.

Jakie są alternatywne rozwiązania dla kredytu samochodowego z zastawem rejestrowym

Zastaw rejestrowy jest jedną z kilku dostępnych metod zabezpieczania spłaty. Do tych zaliczamy:

 • cesja praw z polisy AC,
 • przewłaszczenie pojazdu,
 • depozyt karty pojazdu.

Poszczególne metody zabezpieczania spłaty pojazdu mogą występować wspólnie. Przykładowo, zastaw rejestrowy jest dodatkowo zabezpieczony cesją praw z polisy AC. Jest to nie tylko zabezpieczenie pożyczkodawcy, ale również klienta np. na wypadek kradzieży czy nieumyślnego uszkodzenia.

Jakie są różnice między kredytami samochodowymi z zastawem rejestrowym a bez zastawu

Zastaw rejestrowy jest zabezpieczeniem na wypadek niewypłacalności klient, które działa na podobnych zasadach na których działa zabezpieczenie hipoteczne przy kredycie mieszkaniowym. Przedmiot zastawu staje się zabezpieczeniem na wypadek problemów ze spłatą. Przedmiot może przejść na własność kredytodawcy lub zostać sprzedany w ramach przetargu publicznego.

Zastaw rejestrowy w odróżnieniu do przewłaszczeniu pojazdu nie sprawia, że kredytodawca staje się właścicielem lub współwłaścicielem, pod warunkiem spłacania kredytu w terminie.

Zastaw rejestrowy na samochodzie - podsumowanie

Zastaw rejestrowy to jeden z najczęściej wykorzystywanych form zabezpieczenia kredytu samochodowego. Co ważne, dodatkowo konieczna jest cesja polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku. Taka gwarancja w pełni wystarcza bez konieczności umieszczania wpisu prawa własności banku do pojazdu w dowodzie rejestracyjnym. Samochód kupiony na kredyt należy oficjalnie do kredytobiorcy, oczywiście pod warunkiem, że będzie spłacał kredyt zgodnie z umową. W innym przypadku, bank ma pełne prawo do egzekwowania należności z kredytowanego pojazdu!

Często zadawane pytania

Czy można sprzedać samochód z zastawem rejestrowym?
Tak, można sprzedać samochód z zastawem rejestrowym, jednak nie powoduje to wygaśnięcia zastawu. Bank i tak będzie dochodził spłaty należności od klienta, z którym zawarł umowę.
Jak sprawdzić czy na samochodzie jest zastaw rejestrowy?
Informacji o zastawie należy szukać w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na stronie “Adnotacje urzędowe”. Można również sprawdzić rejestr CEPiK, przez stronę internetową historiapojazdu.gov.pl - wystarczy złożyć wniosek, w którym podajemy numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji. Uzyskanie odpisu kosztuje 15 zł.
Czy zastaw rejestrowy na samochodzie jest jawny?
Tak, zastaw rejestrowy jest jawny. Informacje na temat historii wybranego pojazdu można sprawdzić w rejestrze CEPiK lub elektronicznym rejestrze zastawów.
Ile trwa wykreślenie zastawu rejestrowego na samochodzie?
Wykreślenie zastawu rejestrowego jest natychmiastowe i następuje wraz z przekazaniem informacji o spłacie całego zobowiązania kredytowego.
Ile trwa ustanowienie zastawu rejestrowego na samochodzie?
Ustanowienie zastawu rejestrowego następuje z momentem przyjęcia wniosku o ustanowienie wpisu w Rejestrze Zastawów. Czas realizacji całej procedury zależy od decyzji podjętych przez strony umowy.
Ile kosztuje ustanowienie zastawu rejestrowego na samochodzie?
Ustanowienie zastawów rejestrowego wiąże się z opłatą w wysokości 200 zł. Jest ona wymagana przy składaniu wniosku o ustanowienie zastawu.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5