Wspólny kredyt gotówkowy
akredo.plKredytyKredyt gotówkowyWspólny kredyt gotówkowy - kto może go wziąć i kiedy się opłaca?

Wspólny kredyt gotówkowy - kto może go wziąć i kiedy się opłaca?

Staramy się o kredyt gotówkowy, jednak nasza zdolność nie wystarczy na upragnioną kwotę finansowania? Z pomocą może przyjść wspólny kredyt gotówkowy. Wraz inną osobą będziemy mieli znacznie lepszą podstawę do otrzymania wyższej kwoty. Z kim możemy zaciągnąć taki kredyt? Jakie obowiązki będą mieli współkredytobiorcy? Co, gdy postanowimy zakończyć związek z naszym wspólnikiem? Odpowiedź na te i inne pytania o wspólny kredyt gotówkowy znajdziesz w poniższym artykule.

Dominika Górska
Dominika Górska, 10.01.2023 r

Czym jest wspólny kredyt gotówkowy?

Wspólny kredyt gotówkowy to zobowiązanie, które zaciąga w banku więcej niż jedna osoba. Na umowie kredytowej widnieją wtedy nazwiska wszystkich współkredytobiorców, a co za tym idzie obowiązek spłaty zadłużenie również dotyczy ich wszystkich. Największą korzyścią płynąca z takiego rozwiązanie jest większa zdolność kredytowa, którą wykazać mogą dwie osoby. Ich połączobe dochody i historie kredytowej zapewnić mogą znacznie wyższą kwotę finansowania niż w przypadku starania się o kredyt samodzielnie. Może się to okazać niezwykle przydatne np. wśród osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy, które nie osiągają jeszcze wysokich dochodów, a ich historia kredytowa jest dość uboga.

Z kim można wziąć wspólny kredyt gotówkowy?

Banki są bardzo elastyczne w kwestii tego z kim możemy wziąć wspólny kredyt gotówkowy. Na rynku niemal nie spotkamy wymagań co do pokrewieństwa czy spowinowacenia współkredytobiorców. Nie istnieje też ograniczenie do jedynie dwóch osób biorących wspólnie kredyt. Banki i inne przedsiębiorstwa finansowe dopuszczają nawet czterech współkredytobiorców. Jednak brak wymagań ze strony kredytodawcy nie powinien wpłynąć na nasz wybór. Pamiętajmy, że decyzja o wspólnym kredycie ma długofalowe skutki, zwłaszcza że wiąże się z obowiązkami i dotkliwymi konsekwencjami w przypadku zaległości w spłacie. Dlatego wybierajmy osoby zaufane, dobrze nam znane, które będą miały świadomośc wszystkich aspektów takiego przedsięwzięcia.

Prawa i obowiązki współkredytobiorców

Bycie współkredytobiorcą to przede wszystkim obowiązki. Jeżeli chodzi o prawa, to bank nie będzie kontrolował tego, jak przyznane środki zostaną wykorzystane. Dla instytucji wszystkie osoby wspólnie zaciągające zobowiązanie są po prostu stroną umowy. Uzgodnienia co do przeznaczenia środków leżą po stronie kredytobiorców, więc nierzadko zdarza się sytuacja, gdy tylko jeden ze wspólników dysponuje wszystkimi przyznanymi środkami. Po raz kolejny przydaje się tu pełne zaufanie i dobre zrozumienie tematu między współkredytobiorcami. Nieco inaczej sprawa ma się w przypadku obowiązków. Wszystkie osoby wspólnie zaciągające kredyt sa za niego solidarnie odpowiedzialne. To znaczy, że w przypadku braku spłaty będą na równi ponosić konsekwencje. Nie pomogą wyjaśnienia, że tylko jeden z nich korzystał z pożyczonych pieniędzy. Wszyscy współkredytobiorcy będą więc objęci czynnościami windykacyjnymi, a w razie konieczności również egzekucją komornicza czy postępowaniem sądowym. Zaciągnięcie kredytu wspólnie ma też wpływ na zdolność i historię kredytową każdego z kredytobiorców. Ta pierwsza spada - obniża ją bowiem miesięczna rata kredytu gotówkowego. Ta druga zaś zostanie wzbogacona o wpis - negatywny lub pozytywny - w zależności od tego jak przebiegać będzie proces spłaty zobowiązania.

Wspólny kredyt gotówkowy - dla kogo to rozwiązanie?

Wspólny kredyt gotówkowy to rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które w pojedynkę miałby problem z otrzymaniem oczekiwanej kwoty zobowiązania. Jeżeli osoba, z którą chcemy złożyć wniosek posiada dobrą historię kredytową, osiąga regularne dochody i sama aktualnie nie spłaca żadnego kredytu, to może znacznie poprawić naszą zdolność kredytową. To zaś przełoży się wymiernie na maksymalną kwotę, którą otrzymamy od banku. Dodatkowo drugi kredytobiorca jest dla banku dodatkowym zabezpieczeniem spłaty - w przypadku opóźnień w regulowaniu rat, będą oni mieli kolejną osobę, która nie tylko będzie miała obowiązek spłacać zobowiązanie - ale też może zostać objęta postępowaniem windykacyjnym czy komorniczym. Wspólny kredyt może być też rozwiązaniem dla osób w niepewnej sytuacji zawodowej. Utrata dochodu przez jednego z dwóch współkredytobiorców nie musi oznaczać katastrofy i problemów ze spłatą zobowiązania.

Wspólny kredyt gotówkowy - wymagania

Wymagania wobec wnioskodawców we wspólnym kredycie nie różnią się znacznie od zobowiązań zaciąganych w pojedynkę. Wszyscy wnioskodawcy muszą być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowo muszą wykazać stały dochód, a co za tym idzie odpowiednią zdolność kredytową. Niezbędne będzie też dobra historia kredytowa i brak wpisów w bazach dłużników. Aktualnie spłacane inne zobowiazaia i kredyty mogą znaczbnie obniżyć nasza zdolność kredytową, więc im ich mniej, tym większe szanse na pozytywną decyzję kredytową w banku. Pamiętajmy, że nasz wspólnik powinien zwiększać naszą zdolność kredytową, a nie ją obciążać. Wybranie więc osoby bezrobotnej (nieposiadającej dochodu), obciążonej innymi zobowiązaniami czy złą historią kredytową mija się tu z celem.

Ubezpieczenie wspólnego kredytu gotówkowego

W przypadku wspólnie zaciągniętego kredytu gotówkowego żadne ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Nasz współkredytobiorca powinien być dla banku wystarczającym zabezpieczeniem. Może pojawić się jednak sytuacja, w której bank zaproponuje nam lepsze warunki (np. wyższą kwotę kredytu) po wykupieniu ubezpieczenia. Takie praktyki nie są rzadkością na rynku. W przypadku wspólnego kredytu gotówkowego może być to ubezpieczenie na życie lub na wypadek utraty pracy i dotyczyć obu kredytobiorców.

Spłata wspólnego kredytu gotówkowego

Spłata wspólnego kredytu gotówkowego przebiega bardzo podobnie do bardzo tradycyjnego zobowiązania. Na umowie kredytowej znajdziemy numer konta bankowego, na które należy wpłacać pieniądze zgodnie z harmonogramem spłaty. Banku nie będzie interesowało z jakiego konta zostaną przelane środki, tak długo jak wpłaty będą regulowane terminowo. Dlatego to, kto spłaca którą ratę, zależy tylko od współkredytobiorców i ich wewnętrznych ustaleń.

Spłata wspólnego kredytu gotówkowego po rozstaniu

Co w przypadku, gdy para, która razem zaciągnęła kredyt gotówkowy, się rozstanie? Dla banku taka sytuacja, a nawet separacja czy rozwód nie grają żadnej roli. Kredyt dalej należy terminowo spłacać. W związku z tym, że na umowie nie znajdziemy opisu sytuacji rodzinnej czy powiązań osobistych między wpsółkredytobriocami - ich zmiana też nie skutkuje żadną korektą tego dokumentu. Po raz kolejny apelujemy więc o przemyślaną decyzję, co do wspólnego zaciągania zobowiązania. Nasza odpowiedzialność, także finansowa, za kredyt nie kończy się wraz z rozstaniem. Oczywiście jeden z współkredytobiorców może złożyć, odpowiednio uzasadniony, wniosek o odstąpienie od umowy kredytowej. Jednak decyzja o ewentualnej zmianie umowy należy tu do banku.

Korzyści wspólnego kredytu gotówkowego

Największą korzyścią ze wspólnego kredytu gotówkowego jest oczywiście większa zdolność kredytowa. Zsumowane dochody dwóch lub więcej wnioskodawców pozwalają na osiągniecie wyższej kwoty kredytowania. Drugi spłacający jest też dla banku dodatkowym zabezpieczeniem, dzięki któremu może on przychylniej spojrzeć na nasz wniosek. Taka forma zabezpieczenia jest też korzystna dla kredytobiorców, którzy w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń (np. utraty pracy) wciąż zachowują, przynajmniej częściową, możliwość regularnej spłaty zobowiązania. Ponadto terminowo spłacony kredyt gotówkowy poprawia historię kredytową obu kredytobiorców. Może mieć to szczególne znaczenie w przypadku osób młodych, które dopiero budują swoją historię kredytową, a w przyszłości chciałyby samodzielnie starać się o kolejne pożyczki czy kredyty.

Współwłaściciel kredytu a poręczyciel

Czy współwłaściciel kredytu i poręczyciel to pojęcia tożsame? Nie. Mimo wielu podobieństw i wspólnych cech poręczyciel różni się od współkredytobiorcy. Poręczyciel nie otrzyma żadnych środków z kredytu, a swoją osobą gwarantuje spłatę tylko wtedy, gdy główny kredytobiorca nie jest w stanie regulować należności. Wszelkie informacje na temat spłaty kredytu może otrzymać od banku dopiero po specjalnej prośbie. Automatycznie zostanie poinformowany jedynie o opóźnieniach. Współkredytobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za spłatę przez cały okres kredytowania. Daje mu to większy wgląd w status spłat, ale też nakłada na niego więcej obowiązków. Można więc powiedzieć, że współwłaściciel kredytu ponosi większą odpowiedzialność niż poręczyciel.

Wspólny kredyt gotówkowy - podsumowanie

Wspólny kredyt gotówkowy to rozwiązanie, które może pozwolić osiągnąć upragnioną kwotę zobowiązania osobom, które same nie mają wystarczającej zdolności kredytowej. Przy wspólnym kredycie obaj wspólnicy odpowiadają za niego solidarnie. Oznacza to, że gdy jeden z nich przestanie go spłacać obowiązek ten spada na drugiego. Także w przypadku postępowania windykacyjnego czy egzekucji komorniczej, obaj współkredytobiorcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Banki nie wymagają żadnych powiązań rodzinnych czy osobistych między wnioskodawcami wspólnie starającymi się o kredyt. Jednak wybór odpowiedniej osoby jest niezwykle ważny. Musi być nam zaufana, rozumieć odpowiedzialność jaką na siebie bierze i wszelkie idące za nią konsekwencje.

Często zadawane pytania

Czy o wspólny kredyt gotówkowy można wnioskować online?
Wszystko zależy tu od oferty danego banku lub instytucji finansowej. Zazwyczaj jednak, w związku z tym, że wspólny kredyt to sytuacja nietypowa, konieczna jest wizyta w placówce.
Jaka jest maksymalna kwota kredytu gotówkowego branego w dwie osoby?
Maksymalną granicą dla kredytu gotówkowego (w ramach przepisów prawa dotyczących kredytu konsumenckiego) jest 255 000 zł. Zaciągnięcie kredytu w dwie osoby nie zmienia tej kwoty.
Kiedy bank może odmówić wspólnego kredytu gotówkowego?
Bank może odmówić wspólnego kredytu właściwie jedynie w sytuacji, gdy łączna zdolność kredytowa wnioskujących nie jest wystarczająca na uzyskanie kwoty, o którą się starają. Obowiązują tu identyczne zasady, jak przy staraniu się o kredyt w pojedynkę. Oczywiście błędy formalne we wniosku czy nie spełnienie innych wymagań banku (wiek, obywatelstwo itp.) również mogą być przyczyną odrzucenia wniosku kredytowego.
Co jeśli współkredytobiorca przestał spłacać kredyt?
Obowiązek spłaty kredytu spoczywa na obu współkredytobiorcach solidarnie. Jeżeli jeden z nich przestanie spłacać zobowiązanie, to obowiązek ten spada na drugiego współwłaściciela kredytu. Jeżeli i ten przestanie regulować raty, to obaj współkredytobiorcy podlegają procesowi windykacji.
Czy współkredytobiorca ma prawo odstąpić od kredytu?
Tak. Podczas spłaty kredytu jeden z współkredytobiorców ma prawo złożyć wniosek o odstąpienie od umowy kredytu. Należy złożyć go do banku wraz ze stosownym uzasadnieniem. Jednak ostateczna decyzja dotycząca odstąpienia jednej ze stron należy do banku i nie ma gwarancji, że zgodzi się on na taką zmianę.
Czy wspólny kredyt gotówkowy może być wzięty w 3 osoby?
Tak. Większość banków pozwala na wspólne zaciągnięcie kredytu nawet do 4 osób.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5