Spłata kredytu - sposoby, raty, terminy
akredo.plKredytySpłata kredytu - sposoby, raty, terminy

Spłata kredytu - sposoby, raty, terminy

Po radości z uzyskania kredytu i możliwości dysponowania przyznanymi środkami czas na jego spłatę. Istnieje kilka sposobów na spłatę raty kredytu. Automatyczne pobieranie raty z konta, polecenie zapłaty czy przelew tradycyjny. Jednak również rodzaj raty, który wybraliśmy, będzie miał wpływ na to, jak będziemy spłacać kredyt. Dodatkowo termin spłaty może zmieniać się z czasem. Mamy prawo do wcześniejszej spłaty, ale też wydłużenia jej okresu, gdy zajdzie taka potrzeba. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o spłacie kredytu, znajdziesz w tym artykule.

Dominika Górska
Dominika Górska, 25.11.2022 r

Sposoby spłaty rat kredytu

Przebrnęliśmy przez procedurę starania się o kredyt, otrzymaliśmy pozytywną decyzję, możemy gospodarować przyznanymi środkami. Teraz czas na spłatę zobowiązania. Wydawałoby się, że spłata kredytu to dość nieskomplikowany proces. Jednak rynek finansowy oferuje nam wiele sposób spłaty rat. Możemy zdecydować się na automatyczną spłatę kredytu z naszego rachunku bankowego, wydanie polecenia zapłaty lub, najbardziej tradycyjnie, przez wpłatę na wskazany przez bank indywidualny rachunek kredytu. Przyjrzyjmy się tym opcjom bliżej.

Automatyczna spłata kredytu z rachunku bieżącego

Automatyczna spłata kredytu, to rozwiązanie które pozwala bankowi pobrać z naszego konta osobistego odpowiednią kwotę w terminach wskazanych harmonogramem spłaty. W niektórych bankach jest to już opcja podstawowa lub nawet wymóg przyznania środków. Dyspozycję o automatycznej spłacie wydajemy najczęściej już na etapie podpisywania umowy. Musimy wtedy też podać numer konta, z którego pobierana ma być rata. W niektórych bankach mamy dowolność w wyborze rachunku, inne wymagają by konto było prowadzone w tym samym banku co kredyt, a niektóre wymagają założenia specjalnego konta technicznego. Bez względu na to, jaki rachunek wybierzemy bank sam będzie pobierał co miesiąc odpowiednią kwotę. Jest to szczególnie wygodne przy zmiennej wysokości rat czy w sytuacji, gdy mamy wiele różnych zobowiązań. Nie będziemy musieli wtedy pamiętać o comiesięcznych przelewach i obliczać ich wysokości.

Spłata kredytu przez wydanie polecenia zapłaty

Innym sposobem zautomatyzowania spłaty kredytu jest polecenie zapłaty. W nim sami wydajemy dyspozycję w naszym banku, by co miesiąc (określonego dnia) przelewał wskazaną kwotę na wybrane przez nas konto. Polecenie zapłaty można obecnie ustanowić za pośrednictwem bankowości internetowej czy aplikacji mobilnej banku. Polecenie zapłaty to jednak nie to samo, co przelew stały. Różnią się one wysokością kwoty. W poleceniu zapłaty jest ona elastyczna. To bank będzie wysyłał do systemu zapytanie o konkretną kwotę raty kredytu, a on zleci odpowiedni przelew. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie banki obsługują ten typ płatności. Przed jego ustawieniem upewnijmy się czy nasz kredytodawca obsługuje polecenie zapłaty. I jeszcze jedno: polecenie zapłaty rzadko jest usługą bezpłatną. Sprawdź tabelę opłat i prowizji swojego banku, by sprawdzić jaki miesięczny koszt Cię czeka. Zazwyczaj nie przekracza on kilku złotych.

Wpłata na rachunek kredytu

Najbardziej tradycyjną i “ręczną” formą spłaty kredytu jest przelew, czyli wpłata na rachunek kredytu. Bank w umowie kredytowej zawarł również numer konta, na który oczekuje wpłat. My, zgodnie z harmonogramem spłaty, możemy co miesiąć samodzielnie zlecać przelew, który pokryje koszt raty. Pamiętajmy jednak, że należy to robić z pewnym wyprzedzeniem wobec daty na harmonogramie. Uwzględnić tu należy sesje wychodzące naszego banku, jak również dni wole od pracy czy święta. Nie warto narażać się na karne odsetki za zwłokę tylko dlatego, że nie uwzględniliśmy dat księgowania przelewów na rachunku. 24-godzinne wyprzedzenie powinno załatwić sprawę.

Spłata kredytu a rodzaj wybranych rat

Na spłatę kredytu wpływa nie tylko forma płatności, ale także rodzaj wybranej raty. Rynek bankowym oferuje nam różne rodzaje rat, chociaż nie wszystkie z nich są dostępne dla każdego rodzaju kredytu. Wybór raty ma znacznie większe konsekwencje niż tylko wpływ na jego spłatę, jednak to właśnie tym aspektem się teraz zajmiemy.

Spłata kredytu a raty równe

Raty równie, zwane także annuitetowymi, to najczęściej wybierany rodzaj rat. Zasada ich spłaty jest prosta: zobowiązanie zostaje podzielone na równe części (w zależności od czasu kredytowania) oraz jedną ratę wyrównującą, spłacaną jako ostatnią. W ten sposób kredytobiorca wie dokładnie ile będzie płacił miesięcznie przez cały okres spłaty. Albo niemal dokładnie, bowiem rata równa nie oznacza raty stałej. Dalej będą miały na nią wpływ zmiany czynnika WIBOR, jednak znacznie mniej niż na ratę malejącą.

Spłata kredytu a raty malejące

Spłata rat malejących przebiega nieco inaczej. W nich to pierwsze miesięczne zobowiązania będą największe, by z czasem maleć. Dzieje się to dlatego, że odsetki naliczane są tu dynamicznie, na podstawie pozostałego do spłaty kapitału. Kredyty z ratami malejącymi wymagają znacznie wyższej zdolności kredytowej i nie wszyscy klienci mogą sobie na nie pozwolić. Wiążą się z wysokimi obciążeniami na początku spłaty, zwłaszcza przy wzrastającym czynniku WIBOR.

Sprawdź, czym są raty równe i malejące

Spłata kredytu a raty balonowe

Rata balonowa najczęściej towarzyszy kredytowi samochodowemu. W niej spłacamy przez cały okres kredytowanie jedynie odsetki. Dopiero przy ostatniej racie przyjdzie nam zwrócić pożyczony kapitał. Jest więc ona znacznie wyższa niż pozostałe. Rozwiązanie te towarzyszy zakupowi samochodów, bowiem ten można… odsprzedać przed spłatą ostatniej raty i zdobyty tak kapitał wykorzystać do uregulowania zobowiązania.

Sprawdź, czym jest kredyt z ratą balonową

Spłata kredytu a raty 50/50

Również raty 50/50 odnoszą się wprost to kredytów samochodowych, na zakup maszyn czy innych pojazdów. W takim kredycie klient rozkłada płatność na jedynie dwie, równe raty. Jednak ich spłata odbywa się w znacznym odstępie czasowym. Najczęściej jest to 6 miesięcy między ratami, ale zdarzają się nawet dłuższe okresy kredytowania.

Sprawdź, czym jest rata 50/50

Termin spłaty kredytu

Termin spłaty kredytu to określenie ram czasowych, w których zobowiązani jesteśmy oddać pożyczone pieniądze. Rozdzielić możemy go na dwa aspekty: termin zakończenia umowy kredytowej (czyli czasu kredytowania) oraz terminy spłaty poszczególnych rat. Pierwszy z nich znajdziemy w umowie kredytowej. To data końcowa naszego zobowiązania. Natomiast dokładny plan spłaty, z datami i kwotami poszczególnych rat, znajdziemy w harmonogramie spłaty. Harmonogram jest zawsze załącznikiem do umowy kredytowej. Może on podlegać zmianom w trakcie spłacania, a wpływ na niego mają zmiany stóp procentowych oraz ewentualne przedterminowe spłaty, nadpłaty, wakacje kredytowe, prolongaty i karencje. Omówmy szerzej te sposoby wydłużenia i skrócenia spłaty kredytu.

Spłata kredytu przed terminem

Kredytobiorca ma, zagwarantowane ustawowo, prawo do przedterminowej spłaty kredytu. Nie ma tu znaczenia jakiego rodzaju jest to zobowiązanie czy to, na jakim etapie spłaty się aktualnie znajdujemy. Zawsze możemy spłacić resztę rat i tym samym zakończyć umowę kredytową. Warto jednak wcześniej sprawdzić, czy w naszej umowie nie istnieją zapisy o ewentualnych kosztach takiego posunięcia. O ile kredytodawca zobowiązany jest zwrócić nam koszty kredytu (proporcjonalnie do okresu, o który skracamy kredytowanie), to może on sobie powetować, przynajmniej część ustraconych odestek, prowizją od wcześniejszej spłaty. Takie zapisy są jak najbardziej zgodne z prawem. Jeżeli jednak nie chcemy spłacać całego kredytu, a jedynie nieco go nadpłacić, to bank może zaproponować nam dwa rozwiązania. W pierwszym przygotuje on nowy harmonogram spłaty, uwzględniający nadpłaconą kwotę. W drugim zaś przekazuje nadwyżkę na poczet przyszłych rat, pozostawiając harmonogram bez zmian.

Wydłużenie terminu spłaty

W przypadku problemów z terminową spłatą kredytu istnieją także możliwości wydłużenia jego spłaty. Pierwszą są tzw. wakacje kredytowe. Polegają one na zawieszeniu spłaty kredytu na kilka miesięcy. Taka opcja znajduje się w regularnej ofercie banków, ale w wyjątkowych sytuacjach jest też gwarantowana ustawowo. Tak jest obecnie w przypadku kredytów hipotecznych. Wakacje kredytowe nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych opłat czy prowizji. Inną formą wydłużenia spłaty kredytu jest prolongata. Pozwala ona na wydłużenie czasu kredytowania, co obniża wysokość jednostkowej raty. Prolongata może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Nowy okres kredytowania oznacza też zmiany w wysokości odsetek, które zwiększają łączną kwotę do spłaty. Jednak przy niewątpliwej korzyści, jaką jest obniżenie miesięcznej raty, wciąż może się to okazać opcją korzystną dla wielu klientów. Jeszcze innym rozwiązaniem jest karencja spłaty kredytu. W niej na kilka miesięcy zawieszamy jedynie spłatę części kapitałowej raty. Część odsetkową wciąż musimy uiszczać. To rozwiązanie także daje pewne wytchnienie osobom w chwilowej trudnej sytuacji finansowej, obniżają znacznie miesięczny koszt zobowiązania.

Spłata kredytu - podsumowanie

Spłata kredytu to obowiązek każdej osoby zaciągającej zobowiązanie finansowe. Powinno odbywać się według harmonogramu spłaty oraz zakończyć wraz z terminem określonym w umowie. Istnieje kilka sposobów spłaty kredytu: od comiesięcznych przelewów na konto banku przez polecenie zapłaty, aż do automatycznej spłaty z naszego konta. Na spłatę kredytu wpływ ma też rodzaj raty, jaki wybierzemy, a także ewentualne skracanie lub wydłużanie terminu spłaty.

 

Często zadawane pytania

Czemu bank nie pobrał raty z konta?
Jeżeli, mimo wyboru automatycznej spłaty kredytu, bank nie pobrał środków mogą być ku temu dwa powody. Pierwszym jest brak wystarczającej kwoty na koncie. Wtedy musimy uzupełnić środki i, niestety, liczyć się z odsetkami za nieterminową spłatę. Drugim jest błąd systemu. Wtedy bank nie ma prawa obciążać nas dodatkowymi opłatami - błąd wystąpił po ich stronie.
Którego dnia miesiąca opłaca się raty?
Zależy to od indywidualnych ustaleń między bankiem a kredytobiorcą. Datę spłaty zawsze znajdziemy zarówno w umowie kredytowej, jak i harmonogramie spłaty. W niektórych bankach może dowolnie wybrać dzień spłaty, w innych jest on z góry ustalony.
Czy można przesunąć termin spłaty raty?
Tak. O ile bank nie ma z góry ustalonych terminów spłaty rat dla wszystkich klientów, można starać się o zmianę dnia spłaty. Zazwyczaj wiąże się to z koniecznością wizyty w placówce banku, chociaż niektóre instytucje pozwalają też na taką operację za pośrednictwem bankowości internetowej. Zmiana terminu spłaty wiąże się też często z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy kredytowej, za co niektóre banki naliczają dodatkową, jednorazową opłatę.

Tematy w kategorii: Spłata kredytu - sposoby, raty, terminy

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5