Restrukturyzacja Kredytu — Wszystko, co musisz o niej wiedzieć
akredo.plKredytySpłata kredytuProblemy ze spłatą kredytuRestrukturyzacja Kredytu — Wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Restrukturyzacja Kredytu — Wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Kredyt może być stresujący, szczególnie w sytuacji, gdy dojdzie do nieprzewidzianych sytuacji zdrowotnych lub zawodowych. Banki są gotowe na takie ewentualności, oferując możliwość restrukturyzacji kredytu, aby dopasować jego warunki do nowej sytuacji życiowej klienta. Dowiedz się, jak uzgodnić z bankiem zmianę warunków umowy, aby zapobiec opóźnieniom w spłacie.

Dominika Górska
Dominika Górska, 25.11.2022 r

Co to jest restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja kredytu to, innymi słowy, zmiana warunków umowy kredytowej. Ma ona służyć ustanowieniu nowych zasad spłaty kredytu, dzięki którym klient będzie w stanie uniknąć powstania zadłużenia, jednocześnie mogąc uregulować swoje zobowiązanie względem pożyczkodawcy. Celem restrukturyzacji jest pomoc kredytobiorcy w uporaniu się z trudnościami w spłacie kredytu.

Prawo do restrukturyzacji umowy kredytowej wywodzi się z artykułu 75c Prawa Bankowego, który określa, że w przypadku opóźnienia ze spłatą zobowiązania, bank może wezwać dłużnika do spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż dwa tygodnie. Wysyłając takie wezwanie, bank jest zobowiązany poinformować dłużnika o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację.

Bank jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku, choć ostatecznie nie musi wyrażać zgody na restrukturyzację. Zgodnie z zapisem prawa bankowego, bank powinien umożliwić restrukturyzację zadłużenia, jeżeli jest ona uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy, której dokonuje sam bank. W przypadku odmowy wnioskodawca ma otrzymać od banku szczegółowe wyjaśnienie dlaczego wniosek został odrzucony.

Na czym polega restrukturyzacja kredytu?

Najczęściej restrukturyzacja kredytu polega na wydłużeniu czasu spłaty celem zmniejszenia wysokości rat lub zmianie marży. Rzadziej dotyczy ona przewalutowania kredytu lub ustanowienia nowego zabezpieczenia. Jeśli zdecydujemy się na restrukturyzację kredytu, musimy złożyć odpowiedni wniosek do banku. Należy w nim wytłumaczyć swoją sytuację finansową i motywację prośby o zmianę warunków umowy. Bank zapozna się z wnioskiem i na jego podstawie zaproponuje rozwiązanie w ramach kompromisu. Nowe warunki kredytu będą dostosowane do możliwości klienta na podstawie analizy jego obecnej sytuacji finansowej.

Jakie kredyty można zrestrukturyzować?

Restrukturyzacji można poddać dowolny kredyt. Rozwiązanie to jest zwykle wykorzystywane przy zobowiązaniach wieloletnich, jak kredyty hipoteczne czy samochodowe, w wypadku których długość zobowiązania może doprowadzić do napotkania nieprzewidziany problemów.

W jakich sytuacjach można wnioskować o restrukturyzację kredytu?

Wniosek o restrukturyzację należy złożyć przede wszystkim w sytuacji, gdy pojawia się zagrożenie niewypłacalność. Jeżeli miesięczne raty przekraczając możliwości spłaty, czy to z powodu zmiany sytuacji finansowej, czy zdrowotnej, bank powinien być otwarty na osiągnięcie kompromisu, który pozwoli na skuteczny przebieg spłaty kredytu do zakończenia umowy.

Oprócz tego wniosek o restrukturyzacje należy zgłosić w przypadku, gdy warunki umowy kredytowej odbiegają od standardów rynkowych. W wypadku długotrwałych zobowiązań jak kredyt hipoteczny może to być spowodowane zmianami na rynku na przestrzeni lat. Może to jednak nastąpić również w wyniku zmiany sytuacji finansowej kredytobiorcy, np. poprzez sukcesy zawodowe. Taką prośbę możemy uargumentować obecnością ofert refinansowania na rynku, które pozwoliłyby nam przenieść zobowiązanie do konkurencji na lepszych warunkach.

W miarę możliwości wniosek o restrukturyzację warto złożyć z pewnym wyprzedzeniem, zanim klient zacznie zalegać ze spłatą rat. Każde opóźnienie w spłacie negatywnie rzutuje na naszym wizerunku w oczach banku. Może on zaproponować mało korzystne warunki kredytu, jeżeli będzie miał wątpliwości co do zdolności klienta do spłaty zadłużenia.

Formy restrukturyzacji kredytu

Restrukturyzacja kredytu możliwa jest w wielu formach, z których celem jest dostosowanie warunków umowy do obecnych potrzeb klienta. Zwykle dokonuje się jej z zamiarem zmniejszenia wysokości miesięcznej raty przez część lub cały okres kredytowania. Jednocześnie rozwiązania są zaprojektowane tak, aby bank ostatecznie zarobił na nich więcej, niż gdyby klient dokonał spłaty zgodnie z oryginalnym harmonogramem.

Wyróżniamy następujące metody restrukturyzacji kredytu:

 • Wydłużenie okresu spłaty,
 • Zawieszenie raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej,
 • Czasowe lub stałe zmniejszenie raty miesięcznej,
 • Ustanowienie raty balonowej,
 • Przekształcenie kredytu odnawialnego w pożyczkę gotówkową,
 • Konsolidacja kredytów,
 • Refinansowanie zobowiązania,
 • Ustanowienie hipotecznego zabezpieczenia zobowiązania.

Restrukturyzacja kredytu przez wydłużenie okresu kredytowania

Jedną z podstawowych metod restrukturyzacji umowy jest wydłużenie okresu kredytowania. Dzięki temu rozwiązaniu klient spłaca mniejsze raty przez dłuższy okres. Możliwe jest wydłużenie zobowiązania nawet o kilka lat, dzięki czemu można zaobserwować znaczący spadek miesięcznego kosztu obsługi zobowiązania.

Rozwiązanie to jest najczęściej wykorzystywane, gdy zdolność finansowa kredytobiorcy pogorszyła się, chociażby w związku ze zmianą zatrudnienia lub pogorszeniem stanu zdrowia. Bank zgodzi się na to rozwiązanie najchętniej, jeżeli przed wnioskiem o restrukturyzację klient wykazywał terminowość w spłacie zobowiązań. Główną zaletą wydłużenia okresu kredytowania jest zwiększenie płynności finansowej konsumenta, ułatwiając mu zarządzanie budżetem w poszczególnych miesiącach.

Główną wadą wydłużenia okresu kredytowania jest wzrost całościowego kosztu zobowiązania. Odsetki odprowadzane są od każdej raty, więc im więcej mamy ich do spłaty, tym więcej kosztuje nas kredyt. Jednocześnie posiadanie długoterminowego zobowiązania ogranicza zdolność kredytową klienta na dłuższy czas, co może sprawić trudności w pozyskaniu dodatkowych kredytów.

Restrukturyzacja kredytu przez zawieszenia spłaty kredytu

Bank ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu na dany okres. Zwykle jest to od jednego do trzech miesięcy, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby spłaty zawieszono na dłużej. Zawieszeniu mogą ulec raty kapitałowo-odsetkowe lub wyłącznie kapitałowe, zwalniając kredytobiorcę ze spłaty rat w całości lub częściowo. Zawieszone raty następnie spłaca się na koniec okresu kredytowania.

Tę formę restrukturyzacji kredytu wykorzystuje się głównie w sytuacji, gdy kredytobiorcę spotkała chwilowa niezdolność do pracy, często z przyczyn zdrowotnych. Zawieszenia w takim przypadku dokonuje się na okres rekonwalescencji. W naszym poradniku o wakacjach kredytowych dowiesz się więcej na ten temat.

Główną zaletą tego rozwiązania jest brak dodatkowych kosztów dla kredytobiorcy. Brak dodatkowego zysku jest z kolei wadą dla banku, który zwiększa ryzyko kredytu, nic na tym nie zyskując. Wobec tego instytucje finansowe są niechętne w udzielaniu wakacji kredytowych.

Restrukturyzacja kredytu przez przewalutowanie

W przypadku kredytów zaciągniętych w obcych walutach, jak franki szwajcarskie lub euro, bank może zgodzić się na przewalutowanie kredytu na złotówki. Klient oszczędza, jeżeli złotówka jest obecnie silniejsza od waluty, w której pobrał kredyt. Niestety w odwrotnej sytuacji jest to często nieopłacalne rozwiązanie.

Wadą przewalutowania są też koszty prowizji za przewalutowanie oraz opłaty za sporządzenie aneksu do umowy. Decyzja ta obarczona jest również sporym ryzykiem, ponieważ przewalutowania dokonuje się na podstawie aktualnie obowiązującego kursu waluty. Może się okazać, że gdybyśmy przewalutowali kredyt miesiąc później, oszczędzilibyśmy dużo więcej. Z drugiej strony, zwlekając ryzykujesz, że sytuacja waluta zmieni się na twoją niekorzyść. Może nawet dojść do sytuacji, w której nowe raty okażą się wyższe od poprzednich.

W odpowiednich warunkach na przewalutowaniu można uniknąć części kosztu kredytu, zwłaszcza jeśli pozostało nam do spłaty wiele rat. W przypadku kredytobiorców, którzy nie otrzymują przychodów w walucie kredytu, pojawia się dodatkowa oszczędność na kosztach przewalutowania raty.

To rozwiązanie jest najczęściej wykorzystywane przy kredytach hipotecznych, choć można z niego skorzystać przy dowolnym kredycie na walutę obcą.

Przewalutowanie kredytu

Restrukturyzacja kredytu przez zmianę oprocentowania

Innym sposobem zmniejszenia miesięcznej raty jest zmiana oprocentowania. Oczywiście bank nie zgodzi się po prostu zmniejszyć oprocentowania kredytu, ponieważ stanowi ono główną część jego zysku z kredytu. Jednakże możliwe jest przesunięcie części opłat wynikających z oprocentowania na inny termin.

Ma to miejsce poprzez ustanowienie rat rosnących lub raty balonowej. Przez pewien okres trwania umowy klient płaci niższe raty, po czym każda kolejna narasta w oprocentowaniu, aby pokryć różnicę. W ten sposób można zaadresować przejściowe problemy finansowe kredytobiorcy. W przypadku raty balonowej znaczna część oprocentowania jest przeniesiona na ostatnią ratę, a wszystkie poprzedzające ją opłaty są w efekcie znacznie niższe. Szczegóły tego rozwiązania tłumaczyliśmy w naszym artykule o racie balonowej.

Oprocentowanie kredytu

Restrukturyzacja kredytu przez refinansowanie

Zgoła odmienną metodą zmniejszenia oprocentowanie jest refinansowanie, czyli zaciągnięcie kredytu na lepszych warunkach w innym banku w celu spłaty wcześniejszego zobowiązania. Zazwyczaj refinansowanie ma formę przeniesienia kredytu do innego banku. Rozwiązanie to ma zastosowanie, gdy koszt kredytów na rynku uległ znacznej poprawie od czasu rozpoczęcia zobowiązania. Kredytobiorca podpisuje nową umowę, otrzymując pieniądze na wcześniejszą spłatę obecnego kredytu. Dzięki temu unika części kosztów odsetkowych, a dzięki niższemu oprocentowaniu nowy kredyt jest tańszy i obarczone niższą ratą.

Banki niechętnie udzielają refinansowania kredytów, których udzieliły, ponieważ są na tym stratne. Z tego powodu refinansowanie zazwyczaj odbywa się przez przeniesienie kredytu do innego banku. Konieczność zawarcia umowy z nową instytucją finansową jest główną wadą tego rozwiązania. Refinansowanie potrafi być opłacalne nawet dla kredytobiorców, którzy obecnie znajdują się w dobrej sytuacji finansowej, jednak zaciągnęli kredyt lata temu. Więcej na ten temat pisaliśmy w poradniku refinansowania kredytów.

Restrukturyzacja kredytu przez ustanowienie zabezpieczenia

W niektórych przypadkach bank może zgodzić się na zmniejszenie oprocentowania w zamian za ustanowienie nowego zabezpieczenia kredytu. Często jest to ustanowienie hipoteki na nieruchomość kredytobiorcy lub zastawienie samochodu.

Inną formą ustanowienia zabezpieczenia jest dołączenie poręczyciela do zobowiązania. Taka osoba byłaby odpowiedzialna za spłatę kredytu na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy, co zmniejsza ryzykowność kredytu. To ryzyko przechodzi na samego kredytobiorcę lub osobę trzecią, co stanowi główną wadę tego rozwiązania. Zależnie od sytuacji kredytowej dłużnika, bank może domagać się ustanowienia zabezpieczenia przy jednoczesnym stosowaniu innych form restrukturyzacji.

Jak najlepiej zabezpieczyć kredyt?

Restrukturyzacja kredytu przez konsolidację

W przypadku gdy kredytobiorca posiada wiele zobowiązań jednocześnie, możliwa jest poprawa warunków ich spłaty poprzez połączenie tych zobowiązań w jedno, czyli skonsolidowanie ich. Dzięki temu kredytobiorca ma do spłaty tylko jedną ratę, która jest niższa niż sumaryczny koszt wszystkich rat, jakie musiał przedtem obsługiwać. Ma to miejsce między innymi dzięki wydłużeniu okresu zobowiązania, co pozwala rozłożyć zobowiązanie na większą ilość rat. Bank często podnosi oprocentowanie skonsolidowanych kredytów, więc ostatecznie całkowita kwota spłaty jest wyższa, ale obniżona miesięczna rata znacznie ułatwia obsługę zobowiązania.

Kredyty konsolidacyjne

Restrukturyzacja kredytu w poszczególnych bankach

Niezależnie od napotkanych trudności w spłacie, możesz ustalić z bankiem dowolną formę zmiany warunków umowy, dostosowaną do twojej sytuacji. Większość instytucji finansowych posiada jednak preferowane formy restrukturyzacji zobowiązań, które prezentują się następująco:

Alior bank

 • Zawieszenie pełnej raty kapitałowo-odsetkowej.
 • Czasowe lub stałe zmniejszenie raty miesięcznej.
 • Zamiana kredytu odnawialnego (ROR, LOR, karta kredytowa) na pożyczkę gotówkową.
 • Ustanowienie zabezpieczenia zobowiązania hipoteką.

mBank

 • Zabezpieczenie spłaty kredytu poprzez poręczenie osoby trzeciej lub założenie hipoteki na nieruchomości mieszkalnej bądź komercyjnej.
 • Odroczenie spłaty kredytu ratalnego.
 • Wydłużenie okresu kredytowania dla kredytu niespłacanego w ratach.

ING

 • Spłatę w ratach zadłużenia odnawialnego.
 • Czasowe zawieszenie spłaty kapitału.
 • Czasowe zmniejszenie miesięcznej raty.
 • Stałe zmniejszenie miesięcznej raty do określonej kwoty.

BNP Paribas

 • Zawarcie umowy w celu konsolidacji posiadanych produktów kredytowych.
 • Zamianę produktu odnawialnego na kredyt ratalny spłacany w indywidualnie ustalonych miesięcznych ratach.
 • Wydłużenie okresu kredytowania.
 • Zmiana limitu na produkty ratalne.
 • Czasowe zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych.
 • Kapitalizacja zadłużenia.
 • Zmiana produktów odnawialnych na nieodnawialne.
 • Zawarcie umowy ugody.

Citi Handlowy

 • Zmiana terminu płatności.
 • Wydłużenie okresu kredytowania.
 • Skrócenie okresu kredytowania.
 • Obniżenie wysokości miesięcznej raty.
 • Odroczenie najbliższych rat na koniec okresu kredytowania.

Credit Agricole

 • Zawieszenie spłaty kapitału z wydłużeniem okresu kredytowania.
 • Zawieszenie spłaty kapitału bez wydłużenia okresu kredytowania z wyższą ratą po wznowieniu spłaty.
 • Zmniejszenie kwoty miesięcznej raty.
 • Zawieszenie spłaty rat.
 • Zmiana terminu płatności rat.

Millennium

 • Jednorazowa spłata zadłużenia w określonym terminie.
 • Zmianę ilości i wysokości rat.
 • Ustanowienie zabezpieczenia kredytu.

Korzyści restrukturyzacji kredytu

Głównym celem restrukturyzacji kredytu jest zabezpieczenie kredytobiorcy przed niewypłacalnością. Do korzyści zaliczamy niższe raty oraz możliwość zawieszenia spłaty. Podjęte rozwiązanie zależy od potrzeb i możliwości kredytobiorcy oraz indywidualnej decyzji banku. Kompromisowa zmiana warunków umowy jest korzystna dla obu stron, pozwalając na uniknięcie nieprzyjemności związanych z windykacją i komornikiem. Zarówno kredytobiorca, jak i bank powinni mieć tę możliwość na uwadze w wypadku wystąpienia problemów ze spłatą.

Koszt restrukturyzacji kredytu?

Większość banków pobiera opłatę za zmianę warunków umowy. Niektóre formy restrukturyzacji wiążą się też z unikalnymi kosztami jak opłata za przewalutowanie albo zmiany w hipotece. Ponieważ zmiana warunków kredytu i zła sytuacja finansowa kredytobiorcy stanowią ryzyko dla banku, podczas restrukturyzacji podnosi się również oprocentowanie kredytu. Mimo więc mniejszych rat albo darmowego okresu klient sumarycznie zapłaci więcej, niż oryginalnie przewidywała to umowa.

Wnioskowanie o restrukturyzację kredytu w banku

Aby skorzystać z restrukturyzacji kredytu, należy złożyć stosowny wniosek przez internet lub skontaktować się z bankiem czy to telefonicznie, czy w oddziale. Wnioski o restrukturyzację są bardzo szczegółowe, dzięki czemu bank może podjąć decyzje na ich podstawie i od razu zaproponować nowe warunki umowy. Zależnie jednak od twojej sytuacji, możesz zostać zaproszony na rozmowę w celu ustalenia najlepszego rozwiązania.

Proces wnioskowania o restrukturyzację kredytu przebiega następująco:

 1. Wypełnij wniosek o restrukturyzację.
 2. Złóż wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami, o które prosił bank. Możesz to zrobić elektronicznie przez e-mail lub osobiście w placówce banku.
 3. Poczekaj na kontakt ze strony banku z propozycją restrukturyzacji.
 4. Podpisz aneks do umowy, a będą obowiązywać cię nowe warunki. Bank może pobrać dodatkową opłatę za wydanie aneksu do umowy.

Wzór umowy o restrukturyzację kredytu w banku

Większość banków posiada wzór wniosku o restrukturyzację kredytu. Często znajduje się on w bankowości internetowej, dzięki czemu możesz go złożyć bez wychodzenia z domu. W przeciwnym wypadku należy zadzwonić na infolinię po wskazówki względem procesu restrukturyzacji.

Wzór wniosku różni się między instytucjami finansowymi. Każdy bank poprosi o podstawowe informacje osobiste jak adres, PESEL, stan cywilny, status mieszkaniowy i dane kontaktowe. Oprócz tego zazwyczaj zostaniesz poproszony o:

 • Numer i datę zawarcia umowy kredytowej do restrukturyzacji
 • Saldo zadłużenia
 • Powód powstania trudności finansowych
 • Preferowaną formę restrukturyzacji
 • Proponowaną wysokość nowej raty
 • Poświadczenie obecnie otrzymywanych dochodów
 • Dokumenty potwierdzające obecną sytuację finansową jak PIT, decyzja ZUS, czy wyciąg z księgi przychodów i rozchodów.
 • Proponowane dodatkowe zabezpieczenie kredytu

W przypadku zobowiązań zaciągniętych na firmę, konieczne jest również podanie informacji na jej temat, jak numer NIP lub REGON. Bank może też wymagać wyrażenia szeregu zgód, upoważnień i oświadczeń, mających umożliwić pracownikom banku uzyskanie danych niezbędnych do oceny sytuacji klienta.

Jak uzasadnić restrukturyzację kredytu w banku?

Bank znacznie chętniej zgodzi się na restrukturyzację, jeżeli klient wyjaśni dlaczego zaszła taka potrzeba. Jeżeli pogorszył się stan zdrowia kredytobiorcy, wystarczy przedstawić dokumentacji medycznej.

Cięższe zadanie mają osoby, które straciły pracę. Warto podać w wyjaśnieniu powód, dlaczego zostaliśmy pozbawieni zatrudnienia, zwłaszcza gdy miało to miejsce nie z naszej winy. Przykładem są cięcia w budżecie firmy, jej zamknięcie bądź przeniesienie działalności. Jeżeli miałeś dobre relacje z szefostwem, możesz poprosić o napisane referencji.

Bank zaoferuje lepsze warunki, wiedząc, kiedy odzyskamy płynność finansową. Przykładowo, jeżeli lekarz wspomniał, kiedy możesz wrócić do pracy, pamiętaj, aby zamieścić tę informację we wniosku. Nie należy jednak skracać tego okresu, aby poprawić swój wizerunek. Bank posłuży się tą datą w celu określenia chwili, z którą wznowi twoje zobowiązanie. Jeżeli zrobi to zbyt szybko, możesz ponownie znaleźć się w trudnej sytuacji.

Jak restrukturyzacja kredytu wpływa na zdolność kredytową

Restrukturyzacji kredytu podejmuje się w sytuacji, gdy zdolność kredytowa pożyczkobiorcy już uległa pogorszeniu. Dopasowanie warunków kredytu do obecnych możliwości klienta nie zmniejszy jego zdolności kredytowej, a może nawet zapobiec pogorszeniu sytuacji. Często klient znajduje się w lepszej sytuacji finansowej po restrukturyzacji kredytu, gdy obciążają go mniejsze miesięczne raty, niż przed zmianą warunków umowy.

Restrukturyzacja kredytu — podsumowanie

Restrukturyzacja kredytu jest procesem mającym na celu dostosowanie warunków umowy do możliwości finansowych kredytobiorcy. Jeżeli miesięczne raty stają się bardziej przytłaczające, niż to przewidywałeś, albo wystąpiła czasowa niezdolność do pracy, należy złożyć wniosek do banku wyjaśniający sytuację. Nowe warunki zobowiązania będą łatwiejsze w obsłudze i spowodują, że twoja sytuacja finansowa polepszy się z biegiem czasu.

Często zadawane pytania

Czy firmy mogą wnioskować o restrukturyzację kredytu?
Tak. Firmy mogą wnioskować o zmianę warunków umowy kredytowej.
Ile razy można skorzystać z restrukturyzacji kredytu?
Nie ma limitu prób restrukturyzacji kredytu. Bank może zgodzić się na wielokrotną zmianę warunków umowy, jeżeli są ku temu dobre powody. Przykładowo, jeśli nie zdołaliśmy poprawić swojej sytuacji finansowej przez okres wakacji kredytowych, bank może zaproponować inne rozwiązanie, jak restrukturyzacja kredytu celem zmniejszenia wysokości miesięcznej raty lub ustanowienie nowego zabezpieczenia.
Czy bank może odmówić restrukturyzacji kredytu?
Tak. Jeżeli bank uzna, że nie ma wystarczającego powodu na restrukturyzację kredytu, lub żadne z dostępnych rozwiązań nie zabezpieczy jego inwestycji, może on odrzucić wniosek.
Czy po dokonaniu restrukturyzacji można nadpłacić kredyt?
Tak. Klient ma zawsze prawo do nadpłaty kredytu.
Ile trwa rozpatrywanie wniosku o restrukturyzację kredytu?
Na rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację bank może potrzebować od kilku dni do kilku tygodni. Dużo zależy od tego, jak skomplikowana jest twoja sytuacja i jak duże zobowiązanie pozostało do spłaty.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5