akredo.plZadłużeniaKomornikUpadłość konsumenckaRola syndyka w postępowaniu upadłościowym

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

Syndyk to funkcja zlecana przez sąd wyspecjalizowanej osobie lub spółce, której celem jest spieniężenie masy upadłościowej. Jako przedstawiciel sądu ma on pełne prawo do zarządzania majątkiem upadłego. Czym więc różni się od komornika? Dowiedz się na czym dokładnie polega praca syndyka!

Sylwia Przyboś
Sylwia Przyboś, 25.11.2022 r

Kim jest syndyk?

Syndyk to specjalista lub wyspecjalizowana spółka handlowa, zajmująca się kryzysowym zarządzaniem majątkiem w restrukturyzacji lub upadłości. W kwestii zadłużenia oraz upadłości konsumenckiej jest mówimy o syndyku masy upadłościowej.

Syndyk masy upadłościowej to pełnomocnik sądu, powoływanym po ogłoszeniu upadłości firmy lub osoby fizycznej. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie majątkiem upadłego i jego spieniężenie w celu pokrycia należności wobec wierzycieli.

Kto może zostać syndykiem?

Syndykiem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, aby otrzymać uprawnienia syndyka należy zdać egzamin państwowy. Co ważne, nie jest konieczne wykształcenie prawnicze.

Zadania syndyka w postępowaniu upadłościowym

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej syndyk otrzymuje zadanie likwidacji majątku upadłego, która zgodnie z prawem upadłościowym ma służyć zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Pierwszym zadaniem syndyka jest przygotowanie spisu inwentarza, spisu należności i spis składników nieobjętych likwidacją. Na tej podstawie syndyk ustala plan likwidacyjny. Kolejnym krokiem jest poinformowanie wierzycieli, komornika, banku oraz inne instytucje o upadłości dłużnika.

Następne zadania wynikają planu likwidacyjny. Syndyk masy upadłościowej pełni rolę zarządcy majątku upadłego. Musi on doprowadzić do skutecznego spieniężenia masy upadłościowej w ramach, wyprzedając majątek lub czasami nawet prowadząc działalność upadłego.

Wraz z zakończeniem postępowania upadłościowego syndyk jest zobowiązany do sporządzenie i dostarczenia sędziemu-komisarzowi sprawozdań:

  • z wykonanych czynności,
  • rachunkowego,
  • końcowego.

Sprawdź, czym jest Upadłość konsumencka

Uprawnienia syndyka

Syndyk działa na podobnych zasadach co komornik. Syndyk ma pełne prawo do zarządzania majątkiem w celu jego spieniężenia i opłacenia wierzytelności spowodowanych przez upadłego.

Zgodnie z najnowszymi nowelizacjami ma on prawo zająć cały majątek upadłego wraz z połową jego wynagrodzenia - od zajęcia wolna jest równowartość lub proporcjonalność pensji minimalnej, zależnie od formy zatrudnienia.

Szczegóły na temat praw i obowiązków syndyka znajdziemy w dwóch ustawach: ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Odpowiedzialność syndyka

Kwestię odpowiedzialności syndyka dokładnie opisuje art. 160 [Odpowiedzialność syndyka] ustawy Prawa upadłościowego. Artykuł ten wskazuje, że syndyk:

  • dokonuje czynności w ramach postępowania upadłościowego we własnym imieniu na rachunek upadłego;
  • nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy upadłości;
  • odpowiada za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków.

Syndyk jest zobowiązany do złożenia do akt postępowania sądowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z realizowaniem obowiązków.

Wynagrodzenie syndyka

Wynagrodzeniu syndyka jest poświęcony oddzielny artykuł w ustawie Postępowania upadłościowego. Art. 162 [Wynagrodzenie syndyka] wspomnianej ustawy szczegółowo opisuje sposób sposób wyliczenia wynagrodzenia:

“1.“Wynagrodzenie syndyka ustala się jako sumę pięciu części składowych, w granicach od dwukrotności do dwustusześćdziesięciokrotności podstawy wynagrodzenia.”

Artykuł zawiera kilka punktów i kilkanaście podpunktów tłumaczących zasady naliczania wynagrodzenia, które stosuje się zależnie od m.in. wartości masy upadłościowej, liczby pracowników firmy w dniu ogłoszenia upadłości, od czasu trwania postępowania upadłościowego oraz stopnia trudności postępowania.

Syndyk - podsumowanie

Syndyk to osoba lub spółka handlowa, której celem jest ocena, zebranie i spieniężenie majątku osoby, która ogłosiła upadłość, aby pokryć część lub całość zobowiązań wobec wierzycieli.

Rola syndyka jest kojarzona raczej pozytywnie, bo jako zakończenie problemu drastycznej niewypłacalności. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być nowym startem w życiu i biznesie.

 

Często zadawane pytania

Czym różni się syndyk od komornika?
Główna różnica polega na tym, że syndyk rozpoczyna swoje działanie po wniosku dłużnika! Składając wniosek o upadłość konsumencką, sąd powołuje syndyka, który zajmuje majątek dłużnika i działa jako pełnomocnik w imieniu sądu - ma prawo do podejmowania decyzji w zarządzaniu masą upadłościową. Komornik wkracza do działania na wniosek wierzyciela i realizuje dokładne wytyczne sądu.
Ile trwa praca syndyka?
Praca syndyka może zająć od kilku miesięcy do nawet kilku lat.
Kto wypłaca wynagrodzenie syndykowi?
W ramach kosztów prowadzenia postępowania syndyk otrzymuje zaliczkę wypłaconą ze Skarbu Państwa. Wynagrodzenie syndyka ustalone przez sąd pokrywane jest z funduszy masy upadłości, zgodnie z wyliczeniami na podstawie art. 162 p.u.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5