Licytacja komornicza - co to jest i na czym polega?
akredo.plZadłużeniaKomornikLicytacja komornicza - co to jest i na czym polega?

Licytacja komornicza - co to jest i na czym polega?

Licytacje komornicze to szansa na szybkie zakończenie procesu egzekucji, a także szansa na tanie zakupy przedmiotów o różnej wartości. Mimo licznych kontrowersji, licytacje komornicze cieszą się sporym zainteresowaniem. Sprawdź czym jest publiczna licytacja komornicza i o co dokładnie w niej chodzi!

Sylwia Przyboś
Sylwia Przyboś, 25.11.2022 r

Czym jest licytacja komornicza?

Licytacja komornicza to metoda spieniężenia ruchomości i nieruchomości zajętych dłużnikowi przez komornika w drodze postępowania egzekucyjnego, na wniosek wierzyciela. Pieniądze ze sprzedaży majątku zostaną przeznaczone na spłatę długów oraz pokrycie kosztów egzekucji. Dłużnik musi otrzymać obwieszczenie o licytacji co najmniej tydzień przed rozpoczęciem licytacji.

Licytacje komornicze funkcjonują w ramach przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Kodeks opisuje licytację jako metodę sprzedaży majątku dłużnika, gdy inne metody nie przyniosą skutku. Na licytacji komorniczej można kupić przedmioty po znacznie niższej cenie.

Co może być przedmiotem licytacji komorniczej?

Przedmiotem licytacji mogą być wszystkie przedmioty zajęte przez komornika zgodnie z prawem. Dotyczy to zarówno ruchomości i nieruchomości. Ruchomości, które mogą stanowić przedmiot licytacji komorniczej:

Czym jest licytacja komornicza?

Licytacja komornicza to metoda spieniężenia ruchomości i nieruchomości zajętych dłużnikowi przez komornika w drodze postępowania egzekucyjnego, na wniosek wierzyciela. Pieniądze ze sprzedaży majątku zostaną przeznaczone na spłatę długów oraz pokrycie kosztów egzekucji. Dłużnik musi otrzymać obwieszczenie o licytacji co najmniej tydzień przed rozpoczęciem licytacji.

Licytacje komornicze funkcjonują w ramach przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Kodeks opisuje licytację jako metodę sprzedaży majątku dłużnika, gdy inne metody nie przyniosą skutku. Na licytacji komorniczej można kupić przedmioty po znacznie niższej cenie.

Co może być przedmiotem licytacji komorniczej?

Przedmiotem licytacji mogą być wszystkie przedmioty zajęte przez komornika zgodnie z prawem. Dotyczy to zarówno ruchomości i nieruchomości. Ruchomości, które mogą stanowić przedmiot licytacji komorniczej:

 • antyki i dzieła sztuki,
 • biżuteria i zegarki,
 • pojazdy różnego typu,
 • surowce i materiały przemysłowe,
 • meble,
 • odzież,
 • sprzęt AGD i RTV,
 • sprzęt komputerowy,
 • inne przedmioty wykazujące wartość rynkową.

Nieruchomości, które mogą stanowić przedmiot licytacji komorniczej:

 • domy i mieszkania,
 • lokale użytkowe,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • magazyny, hale,
 • oraz inne nieruchomości budowlane.

Z licytacji komorniczej wykluczone są ruchomości, które mogą ulec łatwemu lub szybkiemu zepsuciu oraz żywy inwentarz, w sytuacji, gdy dłużnik odmówił sprawowania dozoru tj. zapewnienia schronienia i wyżywienia.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W licytacji może wziąć każda osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wpłaci wadium/rękojmie. Ewentualnie, licytanta może reprezentować osoba posiadająca pełnomocnictwo poświadczone urzędowo podpisem, adwokat lub radca prawny.

W licytacji komorniczej nie mogą wziąć udziału: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji - wziął udział w poprzedniej licytacji i nie zapłacił za przedmiot lub nie wywiązał się z umowy.

Przebieg licytacji komorniczej

W dużym skrócie licytacja komornicza przebiega następująco:

 1. Komornik dochodzi należności na spłatę długu, a gdy wszelkie inne metody wyegzekwowania długu zawiodą, a ponadto inne metody sprzedaży majątku dłużnika nie będą mogły być zrealizowane, komornik może sprzedać majątek dłużnika w drodze licytacji publicznej.
 2. Komornik obwieszcza licytację informując o szczegółach na temat przedmiotów, ich ceny, miejsca oraz czasu licytacji.
 3. Jeżeli oszacowana wartość przedmiotów wynosi powyżej 5000 zł, osoby, które chcą wziąć udział w licytacji komorniczej muszą wpłacić wadium w wysokości 1/10 ceny oszacowania - to zapewnia prawo do licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 4. Uczestnicy licytacji proponują ceny. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać, gdy inny licytant zaoferuje wyższą cenę.
 5. Zwycięstwo w licytacji nastąpi, gdy po trzykrotnym wezwaniu ogłoszenia ceny, żaden licytant nie zaproponuje wyższej kwoty.
 6. Nabywca przedmiotu - licytant, który zaproponuje najwyższą cenę - ma obowiązek zapłaty natychmiast po nabyciu lub do końca następnego dnia po licytacji, po uprzednim zadatku 1/10 kwoty nabycia (nie mniej niż 500 zł).

Komornik publicznie ogłasza obwieszczenie o licytacji w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Obwieszczenie o licytacji doręcza się stronom i dozorcy zajętych ruchomości - dłużnik musi otrzymać obwieszczenie minimum tydzień przed licytacją.

W obwieszczeniu o licytacji komornik określa czas, miejsce, przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomości.

W przypadku licytacji nieruchomości zasady są nieco inne. Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego, a cały proces jest rejestrowany na filmie lub tylko w formie dźwięku.

Przy pierwszej próbie sprzedaży cena wywoławcza przedmiotu wynosi 75% szacowanej wartości przedmiotu.W przypadku drugiej licytacji komorniczej cena wywoławcza wynosi zaledwie 50% szacowanej wartości przedmiotu licytacji.

Wadium - opłata za udział w licytacji komorniczej

W przypadku licytacji komorniczych, których suma oszacowania wynosi powyżej 5000 zł każda osoba, która chce wziąć udział w licytacji musi wpłacić wadium - rękojmię. Rękojmia wynosi 1/10 sumy oszacowania. Wadium musi być wpłacone najpóźniej dzień przed licytacją.

Wszystkie osoby, które wpłaciły wadium, ale nie wygrały licytacji odzyskają wpłaconą kwotę. Wadium zwycięzcy zostanie zatrzymane na poczet płatności za wygraną licytację.

Pierwsza licytacja komornicza

Na pierwszej licytacji komorniczej cena wywoławcza przedmiotu wynosi 75% szacowanej wartości przedmiotu - sprzedaż nie może nastąpić po niższej cenie. Udział w licytacji mogą wziąć licytanci po wpłaceniu wadium. Zwycięstwo w licytacji zapewnia zgłoszenie najwyższej ceny zakupy, która nie zostanie przebita.

W przypadku niezapłacenia przez zwycięzcę licytacji komorniczej za wylicytowany przedmiot, komornik ma obowiązek zorganizowania ponownej licytacji w następnym dniu, z wykluczeniem osoby, która nie wywiązała się z obowiązków licytanta.

Druga licytacja komornicza

Druga licytacja może zostać zorganizowana w terminie dwóch tygodni, na wniosek wierzyciela, jeśli pierwsza nie doszła do skutku. W tym samym czasie wierzyciel może również złożyć wniosek o przejęcie ruchomości na własność.

Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. W drugiej licytacji nie może wziąć udziału osoba, która nie wywiązała się z obowiązków licytanta w pierwszej licytacji - nie zapłaciła za wylicytowany przedmiot w wyznaczonym terminie.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu

Umorzenie egzekucji może dotyczyć całego postępowania egzekucyjnego lub jego części.

W ramach umorzenia całego postępowania egzekucyjnego, komornik umarza całą sprawę, zwalniając z zajęcia majątek dłużnika. Umorzenie częściowe może dotyczyć np. egzekucji skierowanej do określonych rzeczy lub praw, np. umorzenia egzekucji z nieruchomości dłużnika, ale dalszego prowadzenia jej z egzekucji ruchomości lub tylko z wynagrodzenia.

Wierzyciel może złożyć wniosek o umorzenie egzekucji. I często tak się dzieje z różnych przyczyn - np. wierzyciel i dłużnik doszli do porozumienia w sprawie spłaty długu w ratach z pominięciem komornika. Wierzyciel składa odpowiedni wniosek do sądu, a komornik ma obowiązek umorzyć postępowanie egzekucyjne. Najważniejsze więc aby porozumieć się z wierzycielem i ustalić warunki spłaty długu.

Co po wygranej licytacji komorniczej?

Licytację zwycięża osoba, która zadeklaruje najwyższą cenę zakupu. Komornik udzieli przybicia osobie oferującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaoferował. Płatność za wylicytowany przedmiot następuje natychmiast po nabyciu, ewentualnie jeśli cena przekracza 500 zł, możliwość płatności na następny dzień, po uiszczeniu wstępnej płatności 1/10 wartości.

Dłużnik po licytacji komorniczej

Dłużnik ma obowiązek wydania przedmiotu sprzedanego w ramach licytacji komorniczej nabywcy. Wylicytowana kwota zostanie zaliczona na poczet spłaty długu określonego w tytule wykonawczym.

Dłużnik ma również prawo do złożenia skargi na nieprawidłowe przeprowadzenie procesu licytacji, a także ma prawo do zażalenia na postanowienie sądu w tej sprawie. W ten sposób dłużnicy mogą utrudniać skuteczne przeprowadzenie licytacji.

Licytacja komornicza online

Zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania cywilnego, na wniosek wierzyciela licytacja komornicza, może odbywać w ramach licytacji elektronicznej w systemie online. Sprzedaż w ramach licytacji komorniczej online przeprowadza się na praktycznie takich samych zasadach jak przy licytacji publicznej ruchomości i nieruchomości, z tą różnicą, że większość formalności jest realizowana online.

Podstawowe informacje o licytacji komorniczej:

Komornik ogłasza licytację przez system teleinformatyczny: na stronie Krajowej

Rady Komorniczej.

Licytacja odbywa się przez system teleinformatyczny

Opis przedmiotów musi zawierać zdjęcia i szczegółowe informacje na temat przedmiotów.

Rękojmie składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał między godziną 9.00 a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni.

Informacja o wygranej licytacji zostanie przekazana online.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Licytacja komornicza - podsumowanie

Licytacja komornicza to proces, który umożliwia szybkie odzyskanie długu od dłużnika, gdy inne metody dochodzenia należności zawiodą. Komornik ogłasza licytację publiczną na wniosek wierzyciela. Licytacja może dotyczyć ruchomości i nieruchomości. W przypadku licytacji ruchomości może to być licytacja elektroniczna, przez Internet.

Publiczne licytacje komornicze to szansa dla osób postronnych na zakup rzeczy o różnej wartości, po znacznie niższej cenie. Cena wywoławcza w pierwszej licytacji to 75% oszacowanej wartości przedmiotu.

 

Często zadawane pytania

Ile wynoszą koszty komornicze od licytacji?
Koszty komornicze wynoszą maksymalnie 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.
Kto dokonuje oszacowania zajętych na licytację przedmiotów?
Oszacowania przedmiotów dokonuje komornik przy wsparciu biegłych. Komornik wzywa biegłych do oszacowania zajętych przedmiotów o wartości historycznej lub artystycznej oraz wykonanych ze złota lub platyny.
Czy komornik może odstąpić od licytacji komorniczej?
Tak, może to zrobić w różnych sytuacjach np. gdy nie ta metoda nie zapewnia skutecznej egzekucji długu.
Kiedy przepada wadium?
Wadium przepada, gdy osoba, która wygrała licytację nie wywiąże się z obowiązków zapłaty.
Czy od zakupionej na licytacji komorniczej nieruchomości trzeba zapłacić podatek?
Tak, należy zapłacić podatek PCC wynoszący 2% o wartości zakupionej nieruchomości.
Po jakim czasie od licytacji komorniczej trzeba opuścić zlicytowane mieszkanie?
Zazwyczaj termin ten wynosi 14 dni, jednak może zostać wydłużony nawet do miesiąca.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5