Preferencyjny kredyt studencki, również dla doktorantów
akredo.plKredytyKredyt PreferencyjnyPreferencyjny kredyt studencki, również dla doktorantów

Preferencyjny kredyt studencki, również dla doktorantów

Państwo wychodzi z pomocą studentom w ciężkiej sytuacji finansowej, oferując preferencyjne kredyty studenckie. Osoby kwalifikujące się do programu mogą otrzymać dodatkowe środki na okres nawet sześciu lat z dwa razy dłuższym okresem spłaty. Kredyty te cechują się wyjątkowo korzystnymi warunkami spłaty. Wybitni uczniowie mogą również zostać zwolnieni ze spłaty części zobowiązania.

Szymon Waglewski
Szymon Waglewski, 15.12.2022 r

Czym jest preferencyjny kredyt studencki?

Kredyt studencki jest specjalnym rodzajem dofinansowania dla studentów oraz doktorantów osiągających niski dochód na osobę w rodzinie. Oferuje on lepsze warunki, ponieważ część kosztów zostanie pokryta przez Skarb Państwa. Jest to więc kredyt preferencyjny.

W odróżnieniu od typowej pożyczki kredyt studencki udzielany jest w formie miesięcznej wypłaty. Środki wypłacane są przez 10 miesięcy w roku. Studenci mogą wnioskować o kredyt na sześć lat, a doktoranci na maksymalnie 4 lata.

Dofinansowanie z kredytu dostępne jest w jednej z czterech określonych kwot. Suma ta wypłacana jest co miesiąc. Zależnie od swoich potrzeb, kredytobiorca może zwiększyć lub zmniejszyć otrzymywaną kwotę w dowolnym momencie kredytowania. Dostępne kwoty to:

 • 400 zł,
 • 600 zł,
 • 800 zł,
 • 1000 zł.

Kredyt spłaca się po zakończeniu studiów w miesięcznych ratach równych połowie otrzymywanej kwoty plus odsetkom. Okres spłaty jest dwa razy dłuższy od okresu kredytowania, co gwarantuje niską ratę. Zobowiązanie można jednak nadpłacać. W ten sposób student może wywiązać się z niego zarówno szybciej, jak i taniej, unikając miesięcznych odsetek za nadpłacony okres.

Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

Kredyt studencki dostępny jest dla studentów i doktorantów na dowolnych kierunkach nauki. Głównym warunkiem jego przyznania jest dochód przypadający na osobę w rodzinie. Wartość ta ustalana jest co roku i wynosi obecnie 3 000 zł netto. Typ studiów nie ma tutaj znaczenia, możemy wnioskować o kredyt studencki, będąc na studiach:

 • Licencjackich.
 • Inżynierskich.
 • Magisterskich.
 • Doktoranckich.

Na jaki cel można przeznaczyć kredyt studencki?

Pieniądze z kredytu studenckiego mogą być przeznaczone na dowolny cel. Ideą programu jest pomoc w finansowaniu bieżących potrzeb studenta, zwłaszcza tych związanych z nauką. Jednakże banki ani rząd nie nadzorują wydatków kredytobiorców, a ustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń.

Warunki uzyskania preferencyjnego kredytu studenckiego

Kredyt dostępny jest dla studentów z rodzin o trudnej sytuacji finansowej. Kredyt studencki może być zaciągnięty na dowolnym etapie studiów. Wnioskujący musi:

 • Rozpocząć studia przed 25 rokiem życia.
 • Być studentem w wieku do 30 lat.
 • Być doktorantem w wieku do 35 lat.
 • Osiągać dochód na osobę w rodzinie ustalany przez ministra BIP w roku ubiegania się o kredyt. Obecnie jest to około 3 000 zł netto.
 • Wskazać poręczyciela kredytu, który przejmie obowiązek jego spłaty, jeśli student nie będzie posiadał takiej możliwości.

Jeżeli student nie posiada osoby w rodzinie zdolnej do poręczenia kredytu, może się ubiegać o poręczenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z uwagi na obecność poręczyciela, student może wnioskować o dowolną kwotę niezależnie od swojej zdolności kredytowej.

Gdzie można uzyskać kredyt studencki?

Kredyt studencki przyznawany jest przez tylko niektóre z Polskich banków. Oferują one bardzo podobne warunki, ponieważ te są w większości określone przez ustawę. Do banków udzielających preferencyjnych kredyty studenckie należą:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości
 • Pekao
 • PKO BP
 • SGB Bank S.A

O wyborze będzie decydował również rodzaj poręczyciela. Jeżeli jest nim ktoś z rodziny, możemy skorzystać z dowolnej oferty. Wnioskując o pomoc ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jesteśmy ograniczeni do listy współpracujących z nimi banków.

Maksymalna kwota kredytu studenckiego

Kredyt studencki udzielany jest na maksymalnie 1 000 zł miesięcznie przez okres 6 lat. Pieniądze wypłacane są przez 10 miesięcy w roku, pozwalając otrzymać maksymalnie 60 000 zł. Kwota ta jest niższa dla doktorantów, którzy mogą korzystać z kredytu tylko przez okres 4 lat, dając im szansę na otrzymanie do 40 000 zł.

Spłata kredytu studenckiego

Okres spłaty kredytu studenckiego rozpoczyna się dwa lata po zakończeniu studiów i trwa dwa razy dłużej, niż pobierany był kredyt. Jeżeli więc wypłacano nam środki przez cztery lata studiów doktoranckich, raty zostaną rozłożone na osiem lat. Dzięki temu wysokość raty jest ograniczona do połowy wysokości otrzymywanego miesięcznego świadczenia powiększonego o odsetki.

Odsetki kredytowe również udzielane są na specjalnych warunkach — ustawa ogranicza je do zaledwie połowy stopy redyskontowej weksli NBP. Obecnie jest to 3,27%. Z uwagi na niskie raty, kredyt można z łatwością nadpłacać, co dodatkowo pozwala uniknąć części odsetek.

Rząd oferuje też dodatkowe wsparcie w spłacie dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Na wniosek kredytobiorcy, wysokość raty może zostać zmniejszona do 20% jego średniego miesięcznego dochodu. Możliwe jest również zawieszenie spłaty na 12 miesięcy. Osoby z wyjątkowymi problemami finansowymi mogą wnioskować o częściowe lub nawet całkowite umorzenie kredytu przez państwo.

Poręczenie kredytu studenckiego

Kredyt studencki wymaga wskazania poręczyciela. Tę rolę pełnią zwykle rodzice lub opiekunowie prawni. W sytuacji, w której student jest niezdolny do spłaty zobowiązania, jego poręczyciel przejmuje ten obowiązek.

W przypadku, gdy student nie posiada osoby zdolnej do pełnienia roli poręczyciela, może on poprosić o wsparcie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak otrzymać poręczenie kredytu studenckiego w BGK?

Bank BGK udziela poręczenia kredytu studentom w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Pomoc od BGK przeznaczona jest dla:

 • Studentów, którzy zostali całkowicie pozbawieni opieki rodzicielskiej.
 • Studentów, którzy zostali umieszczeni w placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej.
 • Studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2 500 zł.

Kwalifikując się pod jeden z tych warunków, student może liczyć na pełne poręczenie kredytu ze strony BGK, łącznie z odsetkami, acz bez innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu jak np. prowizji.

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela poręczenia tylko na kredyty zawarte w bankach, które z nim współpracują. Obecnie są to:

 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • PKO BP S.A.

Jak otrzymać poręczenie kredytu studenckiego w ARiMR?

Agencja udziela pomocy studentom oraz doktorantom zamieszkałym na obszarze wsi, którzy są niezdolni do wykazania wystarczających zabezpieczeń kredytowych. W większości przypadków ARiMR poręcza do 80% kwoty kredytu. Wyjątkiem są osoby upoważnione do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w związku z niskim dochodem na osobę w rodzinie. W takim przypadku można uzyskać poręczenie nawet 100% kwoty kredytu.

Poręczenie przez ARiMR udzielane jest tylko w bankach, które zawarły z Agencją umowę współpracy. Należą do nich obecnie:

 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Banki zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Aby skorzystać z tej oferty, należy odpowiednie dokumenty w wybranym banku. Są to:

 • Wniosek o udzielenie poręczenia na wzorze dostępnym na stronie ARiMR.
 • Dokumentacja świadcząca o niskich dochodach w rodzinie.<.li>
 • Zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi.
 • W przypadku osób wnioskujących o pełne poręczenie, również zaświadczenie z gminnego ośrodka pomocy społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kwalifikującego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Warunki umorzenia kredytu studenckiego

Kredyt może zostać częściowo umorzony na wniosek kredytobiorcy, który ukończył studia wśród najlepszych absolwentów uczelni. O stopniu umorzenia decyduje pozycja kredytobiorcy w rankingu najlepszych absolwentów w danym roku akademickimi. Ustanowiono trzy progi umorzenia:

 • 50% w przypadku ukończenia studiów lub nauki w grupie 1% najlepszych absolwentów.
 • 35% w przypadku ukończenia studiów lub nauki w grupie od 1,01 do 5% najlepszych absolwentów.
 • 20% w przypadku ukończenia studiów lub nauki w grupie od 5,01 do 10% najlepszych absolwentów.

W przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązania oraz trudnej sytuacji życiowej i materialnej, student może ubiegać się o umorzenie kredytu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym przypadku miejsce na liście studentów nie gra roli. Minister może umorzyć kredyt częściowo lub w pełni.

Preferencyjny kredyt studencki — podsumowanie

Kredyt studencki jest programem pomocy studentom z mniej zamożnych rodzin. Korzystając z niego, otrzymasz dodatkowy miesięczny dochód, który pomoże ci w utrzymaniu się na studiach lub podczas pisania doktoratu. Długi okres spłaty gwarantuje niskie raty w okresie spłaty. Program jest szczególnie opłacalny z uwagi na liczne dodatkowe zabezpieczenia. Studenci otrzymują preferencyjne warunki, a nawet szansę na umorzenie długu w przypadku dobrych wyników w nauce lub nieprzewidzianych sytuacji życiowych.

Często zadawane pytania

Ile się czeka na wypłatę kredytu studenckiego?
Decyzja kredytowa zostaje podjęta w 30 dni. Jeśli kredyt zostanie przyznany, pierwsze środki otrzymasz po podpisaniu umowy.
Czy kredyt studencki to kredyt dla studenta?
Nie. Kredyt studencki to specjalna oferta na warunkach rządowego programu. Kredyt dla studenta to slogan specjalnych ofert kredytowych organizowanych prywatnie przez różne banki.
Czy po zaciągnięciu kredytu studenckiego można zmienić uczelnię?
Tak. Należy jednak mieć na uwadze, że kredyt studencki można otrzymać tylko raz, więc nie będzie możliwe jego przedłużenie.
Czy można przerwać studia po zaciągnięciu kredytu studenckiego?
Jeżeli student przerwie naukę na studiach lub zostanie z nich usunięty, kredyt studencki zostaje zamknięty. Miesiąc po wypisaniu z listy studentów kredytobiorca musi rozpocząć spłatę zobowiązania.
Czy można zawiesić spłatę kredytu studenckiego?
Tak. W niektórych sytuacjach możliwe jest zawieszenie kredytu studenckiego nawet na 12 miesięcy. Wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie przez bank.
Czy można nadpłacić kredyt studencki?
Tak, kredyt studencki można nadpłacać w dowolnym momencie.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5