Akredo Sp. z o. o. [email protected] 0.00
ul. Postępu 14 Warszawa Mazowieckie 02-676 Polska
facebook linkedin youtube google plus

Świadczenia na plus: jak 500+ i inne świadczenia wpływają na kredytobiorców?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Ocena: 5,00 / 2 osób

Nowe rozwiązania programów socjalnych w 2017 roku wciąż budzą wiele kontrowersji. Czy „500+”, „kosiniakowe” i „żłobkowe” wpłyną na potencjalnego kredytobiorcę?

W teorii jest pięknie – wystarczy mieć dużą rodzinę i korzystać ze świadczeń od Państwa. Za każde dziecko powyżej jednego można „kasować” 500+ miesięcznie, pobierać „kosiniakowe 1000+” przez 12 miesięcy i „żłobkowe 400+”, jeśli mieszkamy w Warszawie. Jak nam się poszczęści to możemy załapać się na „Mieszkanie+” i inne ciekawe dopłaty do życia. Druga mała Francja? Czy możliwym będzie życie z socjala?

500+ i inne programy socjalne w 2017

Rodzina 500plus w 2017

Program Rodzina 500plus polega na przyznaniu każdej rodzinie 500 zł dodatku miesięcznego na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od wysokości dochodów. Rodziny o niskich dochodach otrzymają też wsparcie finansowe od państwa dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium dochodu maksymalnie 800 zł netto na członka rodziny lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie 500+ z założenia otrzymać może każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Zatem nie tylko rodziny, w których rodzice dziecka pozostają w tradycyjnym związku małżeńskim, ale również rodziny niepełne oraz takie, w których rodzice pozostają w związkach nieformalnych. W przypadku rodziców rozwiedzionych dodatek 500+ na dziecko otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje nad nim opiekę. W przypadku rodzin patchworkowych, gdy partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, świadczenie 500+ na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.


lub
Wypełnij wniosek

Wniosek o świadczenie 500+ składa się raz do roku. Do 30 września 2017 roku obowiązuje pierwszy wydłużony okres pobierania 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Okres świadczeniowy trwa od października danego roku do końca września roku następnego. Chcąc uzyskać pieniądze w październiku, nowy wniosek należy złożyć już w sierpniu danego roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, zobligowane są do udokumentowania swojej sytuacji dochodowej, dołączając do wniosku oświadczenie o dochodach. Ubiegając się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma już konieczności składania oświadczenia o dochodach. Czytaj też: Na co pożycza statystyczny Polak?

Becikowe w 2017

Becikowe, czyli jednorazowo przyznawana zapomoga na okoliczność narodzin dziecka, przysługuje polskim rodzicom oraz zamieszkującym w Polsce cudzoziemcom dysponującym kartą pobytu z adnotacją o dostępie do rynku pracy.

O becikowe ubiegać się można, jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Przy jego obliczaniu uwzględnia się dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym dzielony przez liczbę członków rodziny (w tym również nowo narodzone dziecko). Becikowe to zawsze stała kwota, przyznawana jednorazowo w wysokości 1000 zł. Aby otrzymać becikowe, należy złożyć wniosek w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Na złożenie dokumentów ustawa przewiduje 12 miesięcy od dnia porodu. Rodzice adopcyjni lub opiekunowie prawni mogą składać wnioski o przyznanie tego świadczenia do 12 miesięcy od momentu objęcia opieki nad dzieckiem.

Kosiniakowe w 2017

 

Potocznie nazywane kosiniakowym (jego pomysłodawcą był minister Waldemar Kosiniak-Kamysz) świadczenie 1000+ jest odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego, z tym że przyznawanego rodzicom, którym nie przysługuje prawo do tego zasiłku. Kosiniakowe to nawet 1000 zł dodatku na dziecko w miesiącu i to przez cały rok. Mogą je otrzymywać osoby bezrobotne (bez względu na to, czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie), studenci i rodzice zatrudnieni na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, umowy o dzieło). Kosiniakowe różni się tym od becikowego, że jest wypłacane co miesiąc przez rok, a nie jednorazowo na okoliczność urodzenia się dziecka. Świadczenie 1000+ może być wypłacane rodzicom, faktycznemu opiekunowi dziecka, rodzinie zastępczej ( o ile nie jest to zawodowa rodzina zastępcza) jak również osobie, która przysposobiła dziecko, które nie ukończyło 7-go roku życia. Kosiniakowy zasiłek otrzymać mogą również rodzice, których dzieci urodziły się w roku 2016 choć wyłącznie w przypadku nie ukończenia przez nie jeszcze pierwszego roku życia. Czytaj też: Jakiej kwoty potrzebujesz aby nie pracować?

 

Żłobkowe 400+ dla Warszawiaków

Mieszkając w Warszawie, od 1 września 2017 roku można liczyć na stołeczny bon żłobkowy w wysokości 400 zł miesięcznie. Będą je mogli otrzymać rodzice, którzy pracują, mieszkają i płacą podatki w Warszawie, nie są na urlopie wychowawczym i spełniają kryterium dochodowe: 1922 zł netto na jednego członka rodziny. Jedynym warunkiem otrzymania bonu żłobkowego jest rezygnacja z miejsca w publicznym żłobku lub z oczekiwania na to miejsce. Rodzice mogą samodzielnie zdecydować, na jaką formę opieki nad dzieckiem przeznaczy swój bon: żłobek, klub malucha lub opiekuna dziennego. Bon będzie przyznawany na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie później jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3-ci rok życia.

lub
Wypełnij wniosek

Zasiłek na dziecko w 2017 roku: złotówka za złotówkę


Od 1 listopada 2017 roku wejdzie w życie rozwiązanie, które nie pozbawi rodziny w trudnej sytuacji materialnej zasiłku na dzieci, jeśli próg zarobku na członka rodziny minimalnie wzrośnie. Jest to złagodzenie dotychczas obowiązującego przepisu, który wyrokował z żelazną konsekwencją o odebraniu świadczenia na dziecko rodzicowi, którego dochód przekraczał choćby o kilka złotych kwotę określoną w ustawie.

Od 1 listopada 2017 roku maksymalny dochód w przeliczeniu na członka rodziny, uprawniający do ubiegania się o zasiłek na dziecko, wynosić będzie 754 zł (w przypadku rodzin z dziećmi bez orzeczenia o niepełnosprawności) i 844 zł (w rodzinach z dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności). W obydwu przypadkach podwyższono próg dochodu o 80 zł względem poprzednio obowiązujących zasad. Ludzkim rozwiązaniem w nowelizacji ustawy jest stopniowe zmniejszanie należnego zasiłku o różnicę, jaką dochód na członka rodziny przekracza określoną ustawą kwotę. W odróżnieniu od poprzednich lat, rodziny które przekroczą ustawowy próg dochodowy, nie stracą od razu prawa do świadczeń rodzinnych. Będą je otrzymywać choć pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły próg dochodowy, w myśl zasady „złotówka za złotówkę”. Zasiłek będzie stopniowo obniżany wraz ze wzrostem dochodów. Mechanizm działa do momentu, gdy kwota do wypłaty po odjęciu nadwyżki, będzie nie niższa niż 20 zł. Zatem bez ostrych cięć i po ludzku.

Klasyczny zasiłek na dziecko w 2017

Kwota gwarantowana przez państwo w 2017 roku klasycznego zasiłku na dziecko zależna jest od wieku dziecka. Od 31 października 2017 roku zasiłek na dziecko do 5-go roku życia wynosić będzie 95 zł, na dziecko między 5-18 rokiem życia 124 zł, a na dziecko między 18-24 rokiem życia 135 zł.

Dodatki do zasiłku na dziecko w 2017

Zmiana prawa w 2017 roku zakłada dodatki do zasiłku względem powiększenia się rodziny. W myśl tej zasady w sytuacji, gdy mamy już przyznany zasiłek rodzinny, starać się możemy o jednorazowo przyznawany dodatek z tytułu urodzenia dziecka, czyli wspomniane już becikowe (1000 zł na każde nowo narodzone dziecko). O dodatek ten można się ubiegać do momentu, w którym dziecko ukończy pierwszy rok życia, na podstawie zaświadczenia od lekarza lub położnej o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

Ustawa wchodząca w życie w 2017 roku przewiduje również dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Jest on przyznawany wyłącznie w sytuacji, gdy matka samodzielnie zajmuje się dzieckiem (żłobek i przedszkole wykluczają otrzymanie tego dodatku), w stałej kwocie 400 zł na określony czas względem konkretnej sytuacji rodzinnej: do 24 miesięcy na jedno dziecko, do 36 miesięcy na bliźniaki, trojaczki lub wieloraczki i do 72 miesięcy przy dziecku niepełnosprawnym.

Istnieje również dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, przyznawany rodzicom wychowującym dziecko samotnie w sytuacji, gdy sąd oddalił wniosek o alimenty od drugiego z rodziców lub w sytuacji gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany. Dodatek ten należy się też pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje jej rodzice nie żyją. Wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka w 2017 roku wzrósł względem poprzednich lat o 7 zł i wynosi od 200 do 400 zł na wszystkie dzieci w rodzinie i 280-560 zł gdy w rodzinie jest dwoje lub więcej dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

lub
Wypełnij wniosek

W przypadku posiadania niepełnosprawnego dziecka można się także ubiegać o dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego. Przysługuje on rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego, wychowującym dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 16 roku życia, rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego wychowującym dziecko niepełnosprawne powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, oraz osobie uczącej się, tzn. osobie niepełnosprawnej pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia na jego rzecz alimentów. Wysokość dodatku nie powala przy potrzebach dziecka niepełnosprawnego, jednak zawsze to dodatkowa kwota w miesięcznym budżecie rodziny o specjalnych potrzebach. Wynosi on 100 zł na dziecko do 5 roku życia i 120 zł na dziecko powyżej 5.roku życia. Względem poprzednich lat dodatek w 2017 roku zwiększono proporcjonalnie o 10 zł.

Gdy mamy dzieci w wieku szkolnym, możemy starać się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Jeśli, jak poprzednio, mamy przyznany zasiłek, dodatek ten przysługiwać będzie w sytuacji gdy mamy dzieci w wieku szkolnym (od zerówki po szkołę ponadgimnazjalną) w kwocie 100 zł na dziecko raz w roku w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego, na wyprawkę szkolną.

Na dzieci z mniejszych miejscowości możliwe jest otrzymanie dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Przysługuje rodzicom na częściowe pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole poza miejscem zamieszkania dziecka, gdy dojeżdża ono do niej (75 zł miesięcznie od września do czerwca) lub mieszka w roku szkolnym w miejscowości, w której szkoła się znajduje (120 zł miesięcznie od września do czerwca na opłacenie kosztów internatu lub mieszkania). Można dostać tylko jeden wariant tego świadczenia – albo na dojazdy albo na mieszkanie. Względem poprzednich lat kwota dodatku w 2017 roku wzrosła również o 6-7 zł. Dodatek ten przysługuje także pełnoletniej osobie uczącej się, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów na jej rzecz.

Jak świadczenia państwowe wpłyną na kredytobiorców i spłatę kredytów?

Z pewnością przyznanie dodatkowych świadczeń na okoliczność posiadania dziecka lub rodziny z kilkorgiem dzieci, pomoże w bieżących wydatkach rodziny. Domowy budżet ma szansę na lekki oddech, niemniej doraźne, relatywnie niskie sumy nie rozwiążą największych bolączek Polaków związanych chociażby z niemożnością nabycia własnego mieszkania czy braku zdolności kredytowej. Zarobki w Polsce wciąż odstają od tych zza zachodniej granicy, za czym bynajmniej idą ceny dóbr, bardzo podobne do cen w państwach rozwiniętych UE.

Mieszkanie+

Projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadził program Mieszkanie plus. Zgodnie z jego ideą, w ramach programu powstać mają mieszkania na wynajem w siedemnastu miastach Polski, z opcją dojścia do własności. A więc będzie można starać się o mieszkania do wynajęcia, z możliwością nabycia do nich prawa własności. Program ma rozwiązać deficyt mieszkań w Polsce, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają zdolności kredytowej. Powtarzając za ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, na dzień dzisiejszy około 40 % Polaków w ogóle nie ma zdolności kredytowej. Nie może kupić nieruchomości ani nawet wynająć mieszkania na wolnym rynku. Odpowiedzią na te potrzeby mieszkaniowe Polaków ma być właśnie rządowy projekt Mieszkanie plus. Pożyjemy zobaczymy. Czytaj też: Jak inwestować w nieruchomości bez wkładu własnego?


Oblicz szacunkową kwotę Twojej raty
1000 zł 50000 zł
6 rat 72 raty
Szacunkowa kwota Twojej nowej raty
0.00 zł
* Przyjęto przeciętne oprocentowanie w wysokości %. Ostateczne oprocentowanie może być niższe lub wyższe w zależności od indywidualnej oceny banku.
2017.08.23 | Oceń artykuł
Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]