Akredo Sp. z o. o. [email protected] 0.00
ul. Postępu 14 Warszawa Mazowieckie 02-676 Polska
facebook linkedin youtube google plus

Ile kosztuje Twój kredyt? Poznaj wzór na RRSO i metodę liczenia!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Ocena: 5,00 / 1 osób

Jak obliczyć RRSO? Czy wiesz ile płacisz za swój kredyt? Jak obliczyć koszty, którymi obciąża nas bank za udzielenie każdego kredytu, pożyczki, debetu na koncie czy karty kredytowej? Zobacz jak wygląda wzór na RRSO i przekonaj się, dlaczego nie chce Ci się tego liczyć…

Jak obliczyć RRSO? Czy wiesz, ile kosztuje Twój kredyt i jak samodzielnie wyliczyć koszty, którymi obciąża Cię bank? Koszty kredytu, pożyczki czy choćby zakupu ratalnego obciążone są dodatkową kwotą. Posiadanie karty kredytowej i debetu na koncie, nawet nieużywane, również kosztują. Sposób obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (czyli RRSO) pożyczonej kwoty nie jest wcale wiedzą tajemną. Niemniej nie jest też prosty, łatwy, czytelny czy powszechnie zrozumiały.  Zobacz jak wygląda wzór na RRSO i przekonaj się, dlaczego nie chce Ci się tego liczyć…

 

Ile kosztuje kredyt?

 

Przechodzimy wstępną weryfikację, uzupełniamy dokumenty, otrzymujemy decyzję o kredycie i przelana na konto kwota zgadza się z tą o którą wnioskowaliśmy… ALE! Czy wiesz ile rzeczywiście płacisz co miesiąc w odsetkach i opłatach dodatkowych za swój kredyt? Ile i dlaczego? Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) to inaczej całkowity koszt kredytu, który ponosi każdy kredytobiorca. Siłą RRSO jest standaryzacja wszystkich możliwych produktów pożyczkowych. RRSO ma swoje zastosowanie zarówno do kredytów i pożyczek bankowych, pożyczek ze SKOK-ów, instytucji pozabankowych czy nawet sklepów oferujących sprzedaż ratalną. Wszystkie te podmioty mają ustawowy obowiązek przekazać swojemu klientowi wskaźnik RRSO do każdego oferowanego produktu. Dzięki temu teoretycznie klient ma zawsze wgląd do pełni poniesionych kosztów. 

Znając wskaźnik RRSO pożyczający czy kupujący na raty nie musi się zastanawiać jakie czynniki wpływają na całkowity koszt kredytu – wysokość oprocentowania, opłaty dodatkowe, prowizja czy konstrukcja harmonogramu spłat. Dzięki RRSO koszt kredytu lub pożyczki wyrażony jest jedną liczbą, co miało pomóc w samodzielnej ocenie wielu ofert. Im liczba RRSO jest wyższa, tym oferta droższa. Czytaj też: Jak uzyskać najtańszy kredyt gotówkowy?

 

Policz sobie RRSO

 

Teoretycznie każdy z nas może sobie samodzielnie obliczyć ile kosztować go będzie pożyczenie danej kwoty w każdym z banków i porównać konkurencyjność ofert. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2016 poz. 1528) rzeczywistą roczną stopę oprocentowania stanowią całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Proste. Dlaczego więc tego nie robimy?

 

WZÓR na RRSO

Wzór na RRSO

 

Przy czym poszczególne symbole zapisu wzoru oznaczają:

X  – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;

m  – numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu;

k  – numer kolejny wypłaty, zatem 1 ≤ k ≤ m;

Ck  – kwotę wypłaty k;

tk  – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty,  zatem t1 = 0;

m’  – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat;

l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat;

Dl  – kwotę spłaty lub wnoszonych opłat;

Sl  – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat. 

 

Jak obliczyć RRSO: metoda liczenia

 

Wzór na RRSO

 

Dalej, zgodnie z brzmieniem instrukcji w Ustawie, w celu obliczenia RRSO przyjąć należy następujące założenia (cytując treść Ustawy):

1) umowa o kredyt będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta oraz że kredytodawca i konsument wypełnią zobowiązania wynikające z umowy o kredyt w terminach określonych w tej umowie;

2) kwoty wypłacane i spłacane przez strony umowy o kredyt konsumencki nie muszą być równe ani nie muszą być płacone w równych odstępach czasu;

3) datą początkową będzie data pierwszej wypłaty raty kredytu;

4) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni;

5) wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1;

6) równanie to może być zapisane w postaci jednej sumy z wykorzystaniem koncepcji przepływów (Ak), które mogą być dodatnie lub ujemne – zapłacone lub otrzymane w okresach 1 do k, wyrażonych w latach.

Jedna suma z wykorzystaniem przepływów

gdzie: S – oznacza bieżące saldo przepływów. Jeżeli celem jest zachowanie równoważności przepływów, wartość ta będzie równa 0. 

Czytaj też: Pożyczka gotówkowa a karta kredytowa: co jest bardziej opłacalne?

 

Jak obliczyć RRSO: założenia dodatkowe

 

Aby nam się udało prawidłowo obliczyć nasze RRSO, należy też przyjąć założenia dodatkowe (podążając wciąż za treścią Ustawy):

1) jeżeli umowa o kredyt daje konsumentowi swobodę dokonywania wypłat, przyjmuje się, że całkowita kwota kredytu została wypłacona od razu i w całości;

2) jeżeli umowa o kredyt daje konsumentowi zasadniczo swobodę dokonywania wypłat, ale przewidując różne sposoby dokonywania tych wypłat, wprowadza ograniczenia kwotowe lub czasowe dotyczące kredytu, przyjmuje się, że kwota kredytu została wypłacona w najwcześniejszym przewidzianym w umowie terminie i zgodnie z tymi limitami wypłat;

3) jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne sposoby dokonywania wypłat z zastosowaniem różnych opłat lub różnych stóp oprocentowania kredytu, przyjmuje się, że całkowita kwota kredytu jest wypłacana z zastosowaniem najwyższej możliwej opłaty i stopy oprocentowania kredytu mających zastosowanie do najbardziej rozpowszechnionych mechanizmów dokonywania wypłat w danym rodzaju umowy o kredyt;

4) w przypadku kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym przyjmuje się, że całkowita kwota kredytu została wypłacona w całości i na cały okres obowiązywania umowy o kredyt. Jeżeli okres, na jaki udzielono kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, nie jest znany, obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dokonuje się przy założeniu, że czas trwania kredytu wynosi trzy miesiące;

5) w przypadku kredytu, innego niż w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, podlegającego pełnej spłacie w ciągu jakiegoś okresu lub po jego zakończeniu i w ramach którego, po dokonaniu spłaty, istnieje możliwość dokonania ponownej wypłaty, gdy umowa o kredyt ten zawarta została na czas nieokreślony, zakłada się, że:

a) kredytu udziela się na okres jednego roku, począwszy od dnia pierwszej wypłaty, i płatność końcowa dokonana przez konsumenta pokrywa ewentualny kapitał pozostający do spłaty, ewentualne odsetki i inne opłaty,

b) kapitał spłacany jest przez konsumenta w równych płatnościach miesięcznych, przy czym pierwsza płatność dokonywana jest po upływie miesiąca od daty pierwszej wypłaty. Jednakże w przypadkach gdy spłata kapitału musi nastąpić w całości, w jednej płatności, w ramach każdorazowego okresu płatności, zakłada się, że kolejne wypłaty i spłaty całego kapitału przez konsumenta następują w okresie jednego roku. Odsetki i inne opłaty stosuje się odpowiednio do tych wypłat i spłat kapitału oraz zgodnie z ustaleniami umowy o kredyt;

6) w przypadku umowy o kredyt inny niż kredyty, o których mowa w pkt 4 i 5: a) jeżeli nie można ustalić terminu lub kwoty spłaty kapitału, do której zobowiązany jest konsument, zakłada się, że spłaty dokonano w najwcześniejszym terminie przewidzianym w umowie o kredyt z zastosowaniem najniższej kwoty przewidzianej w umowie o kredyt, b) jeżeli data zawarcia umowy o kredyt nie jest znana, zakłada się, że dzień pierwszej wypłaty to dzień ustalony na podstawie najmniejszego odstępu czasu między tym dniem a dniem pierwszej płatności, do której zobowiązany jest konsument;

7) jeżeli na podstawie umowy o kredyt lub założeń określonych w pkt 4–6 nie można ustalić terminu lub kwoty płatności, do której zobowiązany jest konsument, zakłada się, że płatności dokonano zgodnie z terminami i warunkami wymaganymi przez kredytodawcę, a jeżeli te nie są znane, zakłada się, że:

a) odsetki podlegają zapłacie wraz ze spłatą kapitału,

b) opłata inna niż odsetki wyrażona w pojedynczej kwocie podlega zapłacie w dniu zawarcia umowy o kredyt,

c) opłaty inne niż odsetki wyrażone jako szereg płatności podlegają zapłacie w regularnych odstępach czasu, począwszy od dnia pierwszej spłaty kapitału, przy czym w przypadku gdy kwoty takich płatności nie są znane, zakłada się, że kwoty te są jednakowe,

d) płatność końcowa pokrywa ewentualny kapitał pozostający do spłaty, ewentualne odsetki i inne opłaty;

8) jeżeli maksymalny pułap kredytu nie został ustalony, przyjmuje się, że wynosi on w walucie polskiej równowartość 1500 euro, ustaloną z zastosowaniem średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania;

9) jeżeli dla danego okresu lub dla danej kwoty oferuje się różne stopy oprocentowania kredytu i różną wysokość opłat, za stopę oprocentowania kredytu i opłaty w całym okresie obowiązywania umowy o kredyt przyjmuje się najwyższą stopę i najwyższe opłaty;

10) w przypadku umów o kredyt konsumencki, w których ustalono stałą stopę oprocentowania kredytu w odniesieniu do początkowego okresu, na koniec którego ustala się nową stopę oprocentowania, która następnie jest okresowo zmieniana zgodnie z uzgodnionym wskaźnikiem, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oblicza się na podstawie założenia, że po zakończeniu okresu, w którym obowiązuje stała stopa oprocentowania kredytu, stopa oprocentowania kredytu jest taka sama jak w chwili obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i opiera się na obowiązującej w tym czasie wartości uzgodnionego wskaźnika.

 

Jak obliczyć RRSO

 

RRSO: dlaczego jednak nie chce mi się tego liczyć…

 

Sama konstrukcja wzoru na RRSO niesie ze sobą dość oczywistą odpowiedź – to nie jest proste obliczenie. Przeciętny konsument kredytów po pobieżnym już spojrzeniu w stronę wzoru wie, że woli obliczanie swojego kosztu kredytu zlecić komuś bardziej doświadczonemu, kto jednocześnie będzie godny zaufania. W końcu kwestia dotyczy wyboru najlepszej ceny naszego kredytu, który spłacać będziemy przez określoną ilość czasu. Niejeden student trzeciego roku matematyki mógłby spędzić sporo czasu nad wyliczeniem RRSO dla jednej tylko kwoty w jednym banku. A przecież zależy nam na porównaniu co najmniej kilku ofert, w kilku bankach, by wybrać tą, która najlepiej odpowiadać będzie naszym potrzebom. Co więc zrobić z naszym wzorem?

 

Komu najlepiej powierzyć obliczenie RRSO?

 

Odpowiedź jest prosta – doświadczonemu i bezstronnemu ekspertowi finansowemu, w którego interesie nie jest namówienie do konkretnej oferty, a rzetelne ich porównanie. Bezstronnie i bezkosztowo. Akredo promuje rozwiązania sprzyjające niskim, wygodnym do spłaty ratom i obniżeniu kosztów całkowitych kredytu. Tak, aby zawsze panować nad swoimi finansami. Czytaj więcej: Na czym polega porównanie ofert Akredo?

 

Jak wyliczyć koszt kredytu

 

Na czym polega pomoc Akredo?

 

Eksperci Akredo pomagają porównać i wybrać najlepszą ofertę kredytową w 10 bankach, biorąc na siebie wszystkie niewygodne formalności zupełnie nieodpłatnie. Błyskawicznie srawdzają naszą zdolność kredytową, sprawdzą i porównają koszty kredytów i dopasują je do naszych oczekiwań. Wystarczy zostawić do siebie numer. I to wszystko, co musisz zrobić.lub
Wypełnij wniosek

 

Ekspert Akredo, po rozmowie z Tobą, sprawdzi na bieżącoTwoją zdolność kredytową. Po jej pozytywnej weryfikacji, przejdzie do porównywania ofert kredytów, z uwzględnieniem Twoich oczekiwań (niska rata miesięczna, niższy koszt całkowity kredytu, połączenie spłat kredytów w różnych bankach itd) i oczywuście kosztów poszczególnych kredytów, obliczając RRSO dla każdego atrakcyjnego dla nas wariantu. Wszystko odbywa się zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu, w dogodnych dla Ciebie godzinach.

lub
Wypełnij wniosek

Czytaj więcej: Dlaczego warto konsultować swoje kredyty z Akredo?

2017.05.15 | Oceń artykuł
Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]