Akredo Sp. z o. o. [email protected] 0.00
ul. Postępu 14 Warszawa Mazowieckie 02-676 Polska
facebook linkedin youtube google plus

Regulamin Programu Poleceń „Akredo”

§ 1
Organizator Programu

Program Poleceń „Akredo” zwany dalej ,,Programem” organizowany jest przez spółkę Akredo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poznańskiej 7/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427143, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252534867, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 17.05.2017 r. wynosi 115 000 PLN (sto piętnaście tysięcy złotych), zwaną dalej „Organizatorem”.

§ 2
Czas trwania Programu

1. Uczestnik Programu może do niego przystąpić w okresie od 1 lipiec 2017 roku do 31 grudzień 2017 roku.
2. Wskazany dzień zakończenia Programu jest ostatnim dniem, w którym Uczestnik Programu oraz Polecany po spełnieniu warunków, może uzyskać prawo do kuponu, o którym mowa w § 4. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika Programu oraz Polecanego w okresie jego trwania.

§ 3
Uczestnictwo w Programie

1. Program skierowany jest do osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych, (zwanych Uczestnikami Programu), zamieszkałych w Polsce.
2. Warunkiem uzyskania prawa do kuponu, o którym mowa w § 4 jest łączne spełnienie w okresie wskazanym w § 2 ust. 1, następujących przesłanek:
a) Uczestnik Programu za pośrednictwem portalu akredo.pl poleci usługi Organizatora osobie nie będącej dotychczas klientem Organizatora (zwanej Poleconym) na zasadach określonych niniejszym regulaminem,
b) Polecony skorzystał z usług świadczonych przez Organizatora, tj. zaciągnął skutecznie pożyczkę lub kredyt za pośrednictwem Organizatora, zgodnie z regulaminem portalu internetowego www.akredo.pl.
c) Polecony nie skorzystał z przysługującego prawa odstąpienia.
4. Polecony składając wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu, przystępuje do Programu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 4
Zasady przyznawania premii w ramach Programu i jej wysokość

1. Uczestnik Programu oraz Polecony, który w okresie określonym w § 2 ust. 1, spełnili łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w Programie wskazane w § 3 otrzymają od Organizatora kupony na zakupy na portalu www.allegro.pl o wartości 250 zł każdy (łącznie 500 zł). Kupony można wykorzystać zgodnie z regulaminem portalu www.allegro.pl.
2. Kupony zostaną przesłane na adres poczty internetowej wskazany przy rejestracji w Programie, w ciągu 3 dni kalendarzowych od momentu spełnienia warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Uzyskany kupon, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012, poz.361).

§ 5
Dane osobowe

1. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je tylko wyłącznie w zakresie i w celu przeprowadzenia niniejszego Programu.
2. Podstawą przetwarzania i przechowywania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane są przetwarzane, jak również ustawowe prawo do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług.
3. Zbiór danych osobowych użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do Ogólnokrajowego Rejestru Zbiorów Danych Osobowych pod numerem 135930.
4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszym Programem.
5. Uczestnictwo Uczestnika Programu w Programie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Polecanego na przekazanie jego adresu email oraz numeru telefonu Organizatorowi, a także na otrzymywanie korespondencji, w tym także informacji handlowej, od Organizatora.

§ 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie Uczestnik Programu może składać na zasadach opisanych w dokumencie znajdującym się na stronie Organizatora, tj. ,,Regulaminie korzystania ze strony internetowej AKREDO oraz usług zawartych za jej pośrednictwem z dnia 04.07.2017 r.” z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu
2. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie pisemnej na adres Organizatora należy składać z dopiskiem: „Program Poleceń”
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Programu ani Polecanego do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
4. Spory pomiędzy Uczestnikiem Programu lub Polecanym a Organizatorem będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy powszechne.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie https://akredo.pl/regulamin-pp/
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu Poleceń.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma: Regulamin korzystania ze strony internetowej AKREDO.Pl oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem z dnia 04.07.2017 r.
4. Każda promocja organizowana jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane przez Organizatora nie podlegają łączeniu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu i o zmianach tych poinformuje Uczestników Programu oraz Polecanych na 3 dni przed ich wprowadzeniem. Powiadomienie będzie dokonane poprzez informację na stronie internetowej oraz wiadomość e-mail. Zmiany będą mogły być wprowadzone w szczególności w przypadku:
a) zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te, zmiany wpływają na realizację postanowień umów,
b) zmiany poziomu ryzyka kredytowego,
c) zmiany oferty produktowej.
6. zmiany nie powodują utraty ani zmiany praw nabytych przed zmianą regulaminu.

§ 8
Oświadczenia

Przystępując do Programu Uczestnik Programu składa następujące oświadczenia:
1. Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień regulaminu Programu jak również ,,regulaminu korzystania ze strony internetowej AKREDO.PL oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem z dnia 04.07.2017 r.”.
2. Oświadczam, że otrzymałem zgodę Polecanego na przekazanie jego adresu email oraz numeru telefonu Organizatorowi na potrzeby uczestnictwa w Programie, a także na otrzymywanie korespondencji, w tym także informacji handlowej, od Organizatora, jak również poinformowałem go o adresie portalu internetowego Organizatora i możliwości zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z ,,regulaminem korzystania ze strony internetowej AKREDO.Pl oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem z dnia 04.07.2017 r.”, a także z polityką prywatności i zasadami przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]